Rok 2003

 
 Nr IV/24/03 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:12:53.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:14:19.
 
 Nr IV/25/03 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bolesty Stare (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 21, poz.540)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:14:47.
 
>>> Załącznik do uchwały IV/25/03 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-13 08:17:25.
 
 Nr IV/26/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki...

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:16:26.
 
 Nr IV/27/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki...

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:17:49.
 
 Nr IV/28/03 w sprawie zmiany statutów sołectw (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 15, poz.389)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:18:56.
 
 Nr IV/29/03 w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:20:16.
 
 Nr IV/30/03 w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa oczyszczalni ścieków w Dowspudzie"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:21:17.
 
 Nr V/31/03 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:22:54.
 
 Nr V/32/03 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:23:46.
 
 Nr V/33/03 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 28, poz.721)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:24:46 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:51:43.
 
 Nr V/34/03 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:25:34.
 
 Nr V/35/03 w sprawie budżetu gminy na 2003r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 73, poz.1473)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:27:36 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:52:47.
 
 Nr VI/36/03 w sprawie opinii dotyczącej lasu ochronnego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:28:50.
 
 Nr VI/37/03 w sprawie absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:29:46.
 
 Nr VI/38/03 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:30:30.
 
 Nr VI/39/03 w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki...

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:31:18.
 
 Nr VII/40/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na współfinansowanie zadania pod nazwą: "Budowa wodociągu zbiorowego we wsiach: Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie oraz rozbudowa stacji wodociągowej Podwysokie"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:25:38.
 
 Nr VII/41/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:28:36.
 
 Nr VII/42/03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Raczki umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Raczkach"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:31:05.
 
 Nr VII/43/03 w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 64, poz.1332)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:32:52 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:54:07.
 


 

 Nr VII/44/03 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 64, poz.1332)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:35:09 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:55:21.
 

Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II.0911/65/03 z dnia 4 lipca 2003r. stwierdził niważność § 3 ust.2 Uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnia o dlaszym postępowaniu z nimi.


W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdzono:


 (...) Rada Gminy Raczki ustalając w tym zapisie, iż w przypadku podejrzenia, ze zwierze jest chore lub otrzymaniu informacji o nadmiernej agresywności bezdomnego zwierzecia, powodującej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hoddowlanych lub dziko żyjących ma zastosowanie przepi art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z późn.zm.), przekroczyła swoje kompetencje wynikające z art. 11 ust.3 ustawy, ponieważ ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt uregulowany jest już w rozdziale 10 tej ustawy. W związku z tym, że uśmiercanie zwierząt może nastapić tylko na zasadach okreslonych przez ustawę, a nie mocą uchwały Rady, stwierdzenie nieważności zapisu § 3 ust.2 przedmiotowej uchwały jest zasadne. (...)

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-14 11:20:29.
 
 Nr VII/45/03 w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "Rospuda"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:37:01.
 
 Nr VIII/46/03 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1555)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-28 10:03:27 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:56:23.
 
 Nr VIII/47/03 w sprawie nadania nazw ulicom w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1556)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-28 10:04:54 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:57:44.
 
 Nr VIII/48/03 w sprawie zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-28 10:05:50.
 
 Nr VIII/49/03 w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1557)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-28 10:06:55 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:58:55.
 
 Nr VIII/50/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-28 10:07:54.
 
 Nr IX/51/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:30:04.
 
 Nr IX/52/03 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:32:25.
 
 Nr X/53/03 w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-18 13:49:12.
 
 Nr XI/54/03 w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2004 - 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-10-30 11:58:02.
 
 Nr XI/55/03 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Raczki umowy o dodatkowe dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Raczkach"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:03:47.
 
 Nr XI/56/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:06:51.
 
 Nr 57/03 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-19 14:51:55.
 
 Nr XII/58/03 w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:11:11.
 
 Nr XII/59/03 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2004.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 3 grudnia 2002r. Nr 121, poz.2242)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:15:43 | Data modyfikacji: 2003-12-08 12:51:24.
 
 Nr XII/60/03 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:21:26.
 
 Nr XII/61/03 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 3 grudnia 2002r. Nr 121, poz.2243)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:22:53 | Data modyfikacji: 2003-12-08 12:53:53.
 
 Nr XII/62/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podl. z 3 grudnia 2003r. Nr 121, poz.2244)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:24:24 | Data modyfikacji: 2003-12-08 12:54:55.
 
 Nr XII/63/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:25:44.
 
 Nr XIII/64/03 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 30 grudnia 2003r. Nr 137, poz. 2958)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:47:14 | Data modyfikacji: 2004-01-09 15:35:32.
 
 Nr XIII/65/03 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:48:25.
 
 Nr XIII/66/03 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 30 grudnia 2003r. Nr 137, poz. 2959)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:49:55 | Data modyfikacji: 2004-01-09 15:33:14.
 
 Nr XIII/67/03 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.Urz. Woj. Podl. z dnia 30 grudnia 2003r. Nr 137, poz. 2960)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:51:18 | Data modyfikacji: 2004-01-09 15:31:24.
 
 Nr XIII/68/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:52:33.
 
 Nr XIII/69/03 w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2003 roku.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:53:49.
 
 Nr XIII/70/03 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:55:27.
Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:55:27
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Krystyna Majewska