Tematycznie

 

W dziale tym przedstawiono aktualnie obowiązujące uchwały Rady Gminy Raczki zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Gminy Raczki.

ALKOHOL:

Zasady usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 14, poz. 364)

CZYSTOŚĆ i PORZĄDEK:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1124)

zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 15 stycznia 2007r. Nr 13, poz. 137)

Górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystosci ciekłych (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 29 grudnia 2006r. Nr 306, poz. 3272)

DODATKI MIESZKANIOWE:

Dodatki mieszkaniowe (Dz.Urz.Woj.Podl. z 19 lipca 2006r. Nr 188, poz. 1781)

DOTACJE:

Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposób rozliczania dotacji oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania(Dz.Urz.Woj.Podl.z 2006r. nr 140, poz. 1347)

DROGI GMINNE:
Zaliczenie ulic w Raczkach do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003r. Nr 5, poz. 166)

Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 80, poz. 1555)

Pozbawienie dróg kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2006r. Nr 140, poz. 1346)

FINANSE PUBLICZNE:

Zasady i tryb umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2006r. Nr 140, poz.1348)

KANALIZACJA i ZAOPATRZENIE W WODĘ:

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 56, poz. 638)

KULTURA:

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 118, poz.1441)

MIESZKANIA:

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.930)

NAUCZYCIELE:

Tygodniowy obowiazkowy wymiar zajęć nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2833)

Nagrody dla nauczycieli (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2835

Regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2007(Dz.Urz.Woj.Podl.z 16 lutego 2007r, Nr 44, poz.358)

NIERUCHOMOŚCI:

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1847)

OPŁATY:

Ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 137, poz. 2959)

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 54, poz.931)

Opłata administracyjna za wydanie wypisów i wyrysów (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2839

OŚWIATA:

Sieć prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 137, poz. 2958)

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy(Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 78, poz. 1010)

POMOC SPOŁECZNA:

Zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004r. Nr 136, poz.2840)

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2004r. Nr 153, poz.2032)

ULICE:

Nadanie nazw ulicom w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 80, poz. 1556)

ZWIERZĘTA:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postepowaniu z nimi(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 64, poz.1333)Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym PN.II.0911/65/03 z dnia 4 lipca 2003r. stwierdził niważność § 3 ust.2 Uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygnia o dlaszym postępowaniu z nimi.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia stwierdzono:
(...) Rada Gminy Raczki ustalając w tym zapisie, iż w przypadku podejrzenia, ze zwierze jest chore lub otrzymaniu informacji o nadmiernej agresywności bezdomnego zwierzęcia, powodującej bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także dla zwierząt hodowlanych lub dziko żyjących ma zastosowanie przepi art.33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z późn.zm.), przekroczyła swoje kompetencje wynikające z art. 11 ust.3 ustawy, ponieważ ubój, uśmiercanie i ograniczenie populacji zwierząt uregulowany jest już w rozdziale 10 tej ustawy. W związku z tym, że uśmiercanie zwierząt może nastapić tylko na zasadach okreslonych przez ustawę, a nie mocą uchwały Rady, stwierdzenie nieważności zapisu § 3 ust.2 przedmiotowej uchwały jest zasadne. (...)
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-06 15:21:46 | Data modyfikacji: 2007-02-16 11:28:25.

Zobacz:
 Tematycznie .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2003-05-06 15:21:46
Data modyfikacji: 2007-02-16 11:28:25
Opublikowane przez: Krystyna Majewska