Rok 2004

 
 Nr XIV/71/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-02-12 09:14:45 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:25:27.
 
 Nr XIV/72/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-02-12 09:21:39 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:26:00.
 
 Nr XIV/73/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-02-12 09:22:52 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:26:33.
 
 Nr XIV/74/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-12 09:24:15 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:27:10.
 
 Nr XIV/75/04 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-19 12:56:42 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:27:37.
 
 Nr XV/76/04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 31, poz. 617)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-19 13:58:26 | Data modyfikacji: 2004-07-09 10:17:01.
 
 Załącznik 1 do Uchwały Nr XV/76/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki (mapa sytuacyjno-wysokościowa)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-03-22 09:44:05 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:28:49.
 
 Nr XV/77/04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2004r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 31, poz.618)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-19 14:09:32 | Data modyfikacji: 2004-07-09 10:17:59.
 
 Nr XV/78/04 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie sfinansowania zadania p.n. "Remont Szkoły Podstawowej w Jaśkach" z udziałem środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-19 14:11:34 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:30:16.
 
 Nr XVI/79/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.929)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:20:15 | Data modyfikacji: 2004-05-10 11:58:00.
 
 Nr XVI/80/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:23:03 | Data modyfikacji: 2004-04-26 12:36:08.
 
 Nr XVI/81/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie zasad wyn wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.931)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:35:16 | Data modyfikacji: 2004-05-10 11:59:05.
 
 Nr XVI/82/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:38:04.
 
 Nr XVI/83/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 54, poz.931)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:41:50 | Data modyfikacji: 2004-05-10 12:00:15.
 
 Nr XVI/84/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:44:01.
 
 Nr XVI/85/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 12:46:19.
 
 Nr XVII/86/04 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 91, poz.1340)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-21 12:34:59 | Data modyfikacji: 2004-09-07 08:19:26.
 
 Nr XVII/87/04 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 91, poz.1341)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-21 12:36:59 | Data modyfikacji: 2004-09-07 08:18:37.
 
 Nr XVIII/88/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1847)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:50:01 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:29:56.
 
 Nr XVIII/89/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz.urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1848)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:51:55 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:28:34.
 
 Nr XVIII/90/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1849)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:53:37 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:27:32.
 
 Nr XVIII/91/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na współfinansowanie zadania pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:59:42.
 
 Nr XVIII/92/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz.1850)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:10:58 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:26:33.
 
 Nr XVIII/93/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie opinii dotyczacej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:17:02.
 
 Nr XIX/94/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 153, poz.2032)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:28:00 | Data modyfikacji: 2004-10-12 08:44:31.
 
 Nr XIX/95/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:29:58.
 
 Nr XIX/96/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 153, poz.2033)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:31:22 | Data modyfikacji: 2004-10-12 08:40:16.
 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.II.0911 – 49/04 z dnia 7 października 2004r. Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność Rozdziału IX Załącznika do Uchwały Nr XIX/96/04 Rady Gminy Raczki z dnia 27 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki.


 


W uzasadnieni wskazano, że przeprowadzona analiza wykazała, „że uchwała w części została podjęta z naruszeniem prawa, bowiem w rozdziale IX załącznika do przedmiotowej uchwały Rada Gminy określiła, że Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego, może zarządzić przeprowadzenie akcji deratyzacji na terenie gminy. Jednocześnie to Wójt określa obszar, na którym ma być przeprowadzona deratyzacja oraz termin jej przeprowadzania.


Zapis ten jest sprzeczny z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622, z późn. .zm.), zgodnie z którym jedynie rada gminy jest upoważniona do wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Nie zezwolił on natomiast na delegowanie tego obowiązku na inny podmiot, w tym również na wójta.


Powyższe naruszenie prawa jest na tyle istotne, że skutkuje stwierdzeniem nieważności rozdziału IX załącznika do uchwały.”


 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 08:41:14 | Data modyfikacji: 2004-10-12 08:42:45.
 
 Nr XIX/97/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:33:02.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX/97/04 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015 - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:37:20.
 
 Nr XIX/98/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:39:03.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XIX/98/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Raczki - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:41:50.
 
 Nr XIX/99/04 z dnia 27 września 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 153, poz.2034)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-04 12:44:02 | Data modyfikacji: 2004-10-12 08:39:21.
 
 Nr XX/100/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl.z 25.XI.2004r.Nr 178, poz. 2370)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:23:16 | Data modyfikacji: 2004-12-02 13:19:41.
 
 Nr XX/101/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie udzielenia upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:24:31.
 
 Nr XX/102/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:26:27.
 
 Nr XX/103/04 z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 25.XI.2004r. Nr 178, poz. 2371)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:28:38 | Data modyfikacji: 2004-12-02 13:20:26.
 
 Nr XXI/104/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2833)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:05:05 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:12:25.
 
 Nr XXI/105/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2834)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:08:05 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:13:40.
 
 Nr XXI/106/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2835)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:15:33 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:14:29.
 
 Nr XXI/107/04z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005r (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2836)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:18:36 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:15:20.
 
 Nr XXI/108/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2837)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:20:08 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:16:32.
 
 Uchwała Nr 12/05 z dnia 12 stycznia 2005r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - stwierdzenie nieważności, we wskazanych częściach UchwałyNr XXI/108/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 11:43:49 | Data modyfikacji: 2005-02-10 11:47:32.
 
 Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2838)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:25:12 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:17:29.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:27:43.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:29:04.
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:30:00.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:31:13.
 
 Załączniki Nr 5 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:32:25.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:33:27.
 
 Nr XXI/110/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2839)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:35:24 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:18:15.
 
 Nr XXI/111/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:36:46.
 
 Nr XXI/112/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2840)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:38:09 | Data modyfikacji: 2005-01-04 09:28:49.
 
 Nr XXII/113/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:31:16.
 
 Nr XXII/114/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:33:38.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXII/114/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:37:41.
 
 Nr XXII/115/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.(Dz.Urz.Woj.Podl. z 2005r. Nr 18, poz.264)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:39:15 | Data modyfikacji: 2005-01-20 12:12:28.
 
 Nr XXII/116/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:41:40.
 
 Nr XXII/117/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:44:23.
 
 Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-01-04 09:51:16.
 
 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:35:59.
Data wprowadzenia: 2005-02-10 10:35:59
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Krystyna Majewska