Rok 2004

 
 Nr 75/04 z dnia 5 stycznia 2004r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji projektu dochodów i wydatkow budżetu gminy na I kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-09 09:48:14 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:07:12.
 
 Nr 76/04 z dnia 6 stycznia 2004r. w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-01-09 09:49:27 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:07:48.
 
 Nr 77/04 z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-01-27 13:08:50 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:08:20.
 
 Nr 78/04 z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-01-27 13:13:21 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:08:51.
 
 Nr 79/04 z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:20:39 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:09:35.
 
 Nr 80/04 z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:22:21 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:10:14.
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.


Projekt uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.


Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:51:40 | Data modyfikacji: 2004-02-02 11:57:33.
 
 Nr 81/04 z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wronowie.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-02-12 09:05:26 | Data modyfikacji: 2004-02-12 09:10:41.
 
 Nr 82/04 z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówień publicznych, współfinansowanych z programu SAPARD

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-02-13 09:35:41.
 
 Nr 83/04 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-02-27 12:17:55.
 
 Nr 84/04 z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.(Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 22, poz. 447)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-02-27 12:21:14 | Data modyfikacji: 2004-06-04 14:03:03.
 
 Nr 85/04 z dnia 1 marca 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:11:12.
 
 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:35:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:38:05 | Data modyfikacji: 2004-03-04 13:38:46.
 
 Projekt uchwały w sprawie sfinansowania zadania pod nazwą "Remont Szkoły Podstawowej w Jaśkach" z udziałem środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja".

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:41:36.
 
 Nr 86/04 z dnia 24 marca 2004r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-26 08:35:37 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:34:00.
 
 Nr 87/04 z dnia 25 marca 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:56:34 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:33:39.
 
 Nr 88/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:58:05 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:33:25.
 
 Nr 89/04 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:59:37 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:32:03.
 
 Nr 90/04 z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:08:32 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:32:37.
 
 Projekt uchwały w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres krótszy niz trzy lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:36:48.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:38:23.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:40:07 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:46:11.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:42:34.
 
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:43:47.
 
 Projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:45:01 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:46:28.
 
 Nr 91/04 z dnia 5 kwietnia 2004r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:48:21 | Data modyfikacji: 2004-04-13 13:49:56.
 
 Nr 92/04 z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 13:49:28.
 
 Nr 93/04 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-04-22 08:39:46.
 
 Nr 94/04 z dnia 28 kwietnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-29 12:59:22 | Data modyfikacji: 2004-06-02 08:16:15.
 
 Nr 95/04 z dnia 4 maja 2004r. w sprawie udzielenia upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-05-20 11:48:59.
 
 Nr 96/04 z dnia 17 maja 2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-05-20 12:03:32 | Data modyfikacji: 2004-05-20 12:07:11.
 
 Nr 97/04 z dnia 21 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-05-28 10:00:51 | Data modyfikacji: 2004-06-02 08:18:17.
 
 Nr 98/04 z dnia 27 maja 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-02 08:21:30.
 
 Nr 99/04 z dnia 28 maja 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-06-02 08:22:39.
 
 Nr 100/04 z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-06-09 13:24:26.
 
 Nr 101/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuriankach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-06-09 13:25:55.
 
 Nr 102/04 z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-06-09 13:27:19.
 
 Nr 103/04 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:17:52.
 
 Nr 104/04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:19:44.
 
 Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:21:35.
 
 Załącznik Nr 2 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:22:52 | Data modyfikacji: 2004-06-16 08:24:03.
 
 Nr 105/04 z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-16 08:27:15.
 
 Nr 106/04 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-06-23 12:41:14.
 
 Nr 107/04 z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-02 10:12:36 | Data modyfikacji: 2004-07-02 10:21:00.
 
 Nr 108/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-07 10:18:15.
 
 Nr 109/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-07 10:20:11.
 
 Nr 110/04 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-07 10:21:56.
 
 Nr 111/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-07-08 08:09:53.
 
 Nr 112/04 z dnia 7 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-07-08 08:10:57.
 
 Nr 113/04 z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-28 08:38:48.
 
 Nr 114/04 z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-07-28 08:42:56.
 
 Na 115/04 z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w b udżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-08-10 13:16:44.
 
 Nr 116/04 z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:41:11.
 
 Załącznik Nr 1 - Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:44:46.
 
 Załącznik Nr 2 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niz trzy lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:47:18.
 
 Załącznik Nr 3 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:48:29.
 
 Załącznik Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:50:39.
 
 Załączni Nr 5 - Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:53:30.
 
 Załącznik Nr 6 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na współfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:56:03.
 
 Załącznik Nr 7 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:57:12.
 
 Załącznik Nr 8 - Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-08-16 13:59:45.
 
 Nr 117/04 z dnia 9 września 2004r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa wodociągu we wsi Ludwinowo, Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy".

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:30:16.
 
 Nr 118/04 z dnia 10 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:31:34.
 

Nr 119/04 z dnia 14 września 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.


Zobacz: Projekty uchwał

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:32:42 | Data modyfikacji: 2004-09-22 10:41:39.
 
 Nr 120/04 z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-30 10:21:30.
 
 Na 121/04 z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-30 10:22:46.
 
 Nr 122/04 z dnia 30 wrzesnia 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:21:31.
 
 Nr 123/04 z dnia 30 września 2004r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:23:28.
 
 Nr 124/04 z dnia 30 wrzesnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 09:26:53.
 
 Nr 125/04 z dnia 12 października 2004r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego modernizacji drogi rolniczej Wronowo - Słoboda

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-10-25 13:01:56.
 
 Nr 126/04 z dnia 14 października 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-10-25 13:02:56 | Data modyfikacji: 2004-10-25 13:07:48.
 
 Nr 127/04 z dnia 18 października 2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pod nazwa "Ulepszenie drogi Jankielówka - Korytki".

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-10-25 13:06:56.
 

Nr 128/04 z dnia 29 października 2004r. w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy


Zobacz:Projekty uchwał

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyna | Data wprowadzenia: 2004-11-10 11:55:05 | Data modyfikacji: 2004-11-10 12:21:41.
 
 Nr 129/04 z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:31:48.
 
 Nr 130/04 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie projektu budżetu na 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:35:49.
 
 Nr 131/04 z dnia 12 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:37:48.
 
 Nr 132/04 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-19 14:39:31.
 

Nr 133/04 z dnia 23 listopada 2004r.w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy


Zobacz: Projekty uchwał

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:03:46 | Data modyfikacji: 2004-12-02 12:12:09.
 
 Nr 134/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:14:28.
 
 Nr 135/04 z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie zamiany nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:11:51.
 

Nr 136/04 z dnia 17 grudnia 2004r.w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady
Gminy


Zobacz: Projekty uchwał

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-27 12:14:06 | Data modyfikacji: 2004-12-27 12:26:14.
 
 Nr 137/04 z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:02:11.
 
 Nr 138/04 z dnia 27 grudnia 2004r.w sprawie podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, będących przedsiębiorcami, którym z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony umorzono zaległości podatkowe.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:04:16.
 
 Nr 139/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:27:56.
 
 Nr 140/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:29:26 | Data modyfikacji: 2005-01-06 12:32:23.
 
 Nr 141/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:31:56.
 
 Nr 142/04 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:34:02.
 
 Nr 143/04 z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:35:23.
Data wprowadzenia: 2005-01-06 12:35:23
Autor: Janina Kareło
Opublikowane przez: Krystyna Majewska