Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego

 
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu formularz1

formularz2


Podział nieruchomości formularz
Rozgraniczenie nieruchomości formularz
Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym formularz
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego formularz
Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego formularz
Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego formularz
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności formularz formularz

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa:

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

  1. dla inwestycji celu publicznego - decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. dla innych inwestycji - decyzja o warunkach zabudowy
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki: wyszczególniono na wnioskach.

Opłaty: Opłata skarbowa1) :

- od  decyzji - 107,00 zł
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Formularz wniosku i formularz informacji nie jest obowiązkowy, niezbędne jest jednak podanie odpowiednich informacji w nich wyszczególnionych. W niektórych przypadkach może nastąpić wydłużenie czasu prowadzenia postępowania administracyjnego.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.
1) - nie podlega opłacie skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy budownictwa mieszkaniowego.

2

Sprawa: Podział nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:

Wniosek o podział nieruchomości
Załączniki:
1) dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział,obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, które mogą nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego,
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8) mapę z projektem podziału.

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii przez wójta w sprawie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepisami szczególnymi, wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dokumenty, o których mowa w p.5-8 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku gdy podział ma nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego (opinia wójta nie jest wymagania) -  komplet wymaganych dokumentów (bez wstępnego projektu podziału) należy złożyć razem z wnioskiem.

Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny do realizacji celów publicznych lub na wniosek innych organów, o ile przewidują to przepisy prawa.

3

Sprawa: Rozgraniczenie nieruchomości
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty: Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
Opłaty: Opłat nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: 1. W przypadku wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
2. W przypadku zawarcia ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji umarzającej postępowanie rozgraniczeniowe.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Czynności ustalania przebiegu granic dokonuje geodeta upoważniony przez wójta. Koszty czynności geodezyjnych ponosi wnioskodawca.

4

Sprawa: Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty: Wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym
Załączniki:
- kopia mapy zasadniczej - z naniesionymi budynkami, jeżeli nieruchomość jest zabudowana (inwentaryzacja powykonawcza)
- wypis z rejestru gruntów lub dokument potwierdzający własność /zarząd/ nieruchomości
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
Tryb odwoławczy:   Nie ma zastosowania
Uwagi: Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu lub na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. O oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym zawiadamia się na piśmie zarządcę i właściciela nieruchomości.
Załączony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

5

Sprawa: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opłaty:

Opłata skarbowa: - od zaświadczenia – 17,00 zł

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Uwagi: Wskazane jest przedstawienie (do wglądu) aktualnego wyrysu i wypisu z rejestru gruntów.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej mozna dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

6

Sprawa: Zmiana przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty: Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 14 dni – potwierdzenie rejestracji wniosku
Tryb odwoławczy: Nie ma zastosowania
Uwagi: Złożony wniosek podlega rejestracji w stosownym rejestrze.
Okresowej analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje wójt i występuje ze stosownymi wnioskami do rady gminy.
O przystąpieniu do sporządzenia nowego lub zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w formie uchwały.
Złożony wniosek brany jest pod uwagę po podjęciu przez radę gminy stosownej uchwały, na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

7

Sprawa: Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- wypis z rejestru gruntów
Opłaty: Opłata skarbowa: od decyzji - 10,00 zł
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi: W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany - ustalenia opłaty dokonuje Wójt, w drodze decyzji, niezwłocznie po otrzymaniu od notariusza wypisu z aktu notarialnego.
Ustalenia opłaty przed sprzedażą nieruchomości dokonuje się na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

8

Sprawa: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 2
tel. (87) 56-86-413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw inwestycji, gospodarki nieruchomościami
i zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wniosek o zastosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania

1.       aktualny poświadczony skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego

2.       decyzja administracyjna ustanawiająca prawa użytkowania wieczystego

3.   odpis umowy zawartej w formie aktu notarialnego dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego

4.   dowód wpłaty opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- 10zł

- opłata za wykonanie operatu przez rzeczoznawcę majątkowego wg ceny odrębnie ustalonej w postanowieniu

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uwagi:

Brak

 

wnios_war_zab_2015.doc

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-04-02 09:56:40 | Data modyfikacji: 2015-02-05 08:26:37.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2003-04-02 09:56:40
Data modyfikacji: 2015-02-05 08:26:37
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski