Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia

 
Sprawa: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 10 tel. (87) 56-86-426
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Załączniki:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Opłaty: Opłata skarbowa:

Opłata za wydanie zezwolenia:
Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść na rachunek gminy opłatę w wysokości:
1) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 525 zł,
2) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł,
3) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 2.100 zł.
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Raczkach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w  sprawie uchwalenia liczby punktów alkoholowych na terenie gminy. Na postanowienie GKRPA stronie służy zażalenie.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim wnoszą, w trzech równych ratach, opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonać gotówką w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2007-01-05 13:28:51 | Data modyfikacji: 2017-02-27 10:01:50.
 
Sprawa: Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalności Gospodarczej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 10, tel. (87) 56-86-426
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
Wymagane dokumenty:

 CEIDG-1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej do pobrania ze strony:

https://prod.ceidg.gov.pl/

Opłaty: Wszystkie czynności związane z CEIDG są nieodpłatne
Termin załatwienia sprawy: Przekształcenie formularza CEIDG-1 na formę elektroniczną, przesłanie formularza do CEIDG, niezwłocznie, do 2 dni
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wykonania przekształcenia.
 
Uwagi:

Ustalony formularz zgłoszenia  jest obowiązkowy.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:40:25 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:41:30.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2019-04-05 14:40:25
Data modyfikacji: 2019-04-05 14:41:30
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski