Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach

Adres:
   Nowe Osiedle 2
   16-420 Raczki
   tel. (87) 56-85-046

  e-mail: gops_raczki@op.pl

Kierownik: JUSTYNA SADOWSKA - KURZYNA 

Godziny pracy:
   - od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30
  


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach jest gminną jednostką organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminie.
W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy, określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenia na osiedlenie się , zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • obywatelom  państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenia na pobyt

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w zakresie ustalonym ustawą

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem
 • praca socjalna
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • dożywianie dzieci
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników

Do zadań własnych gminy należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki
 • podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
 

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Świadczenia z pomocy społecznej


Świadczenia z pomocy społecznej udzielanie są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej  lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu.

Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pomocy społecznej musza spełniać kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach.
Udzielanie świadczeń w postaci pracy socjalnej i poradnictwa, a także przyznanie biletu kredytowanego  nie wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego,  wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.  Wywiad przeprowadza pracownik socjalny.
Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

Decyzje w sprawiach świadczeń  powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach, w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.

Od dnia 1 stycznia 2005r. do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach należy również realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz.734, z późn.zm.)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-01 12:34:57 | Data modyfikacji: 2012-12-11 08:22:15.
 
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-03-28 15:00:45 | Data modyfikacji: 2004-10-01 08:37:54.
 
 Uchwała Nr XX/100/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. z 25.XI.2004r. Nr 178, poz. 2370)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:17:07.
Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:17:07
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska