Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2018 - 2023

 
 Zarządzenie Nr 1/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:09:22 | Data modyfikacji: 2018-11-22 15:17:55.
 
 Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Raczki prowadzenia spraw gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:11:49 | Data modyfikacji: 2018-12-21 13:33:52.
 
 Zarządzenie Nr 3/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:13:18 | Data modyfikacji: 2018-11-22 15:18:43.
 
 Zarządzenie Nr 4/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Raczki niektórych czynności Kierownika Urzędu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:16:10 | Data modyfikacji: 2018-11-22 15:19:06.
 
 Zarządzenie Nr 5/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:20:20.
 
 Zarządzenie Nr 6/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:24:01.
 
 Zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-22 15:24:48.
 
 Zarządzenie Nr 8/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:10:04.
 
 Zarządzenie Nr 9/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:52:27.
 
 Zarządzenie Nr 10/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:54:56.
 
 Zarządzenie Nr 11/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:56:05.
 
 Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:57:52.
 
 Zarządzenie Nr 13/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:59:00.
 
 Zarządzenie Nr 14/8 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:17:50.
 
 Zarządzenie Nr 15/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, przy realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach w ramach Programu Infrastruktura domów kultury

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:06:57.
 
 Zarządzenie Nr 16/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:38:39.
 
 Zarządzenie Nr 17/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:43:31.
 
 Zarządzenie Nr 18/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:45:05.
 
 Zarządzenie Nr 19/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:46:49.
 
 Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:48:20.
 
 Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych, dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:02:50.
 
 Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji do kontroli podatników wnioskujących o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:32:30.
 
 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie ponownego zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Stoki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:35:12.
 
 Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:36:05.
 
 Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:39:52.
 
 Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:42:05.
 
 Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Raczkach do zaciągania w 2019 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:44:21.
 
 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie ponownego zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa Sołectwa Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:44:59.
 
 Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2019-01-22 12:47:26.
 
 Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:43:58.
 
 Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:54:55.
 
 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:29:51.
 
 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych poduwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:15:31.
 
 Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:17:19.
 
 Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:23:53.
 
 Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Raczki z dnai 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:25:09.
 
 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:21:46.
 
 Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:22:28.
 
 Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 08:44:33.
 
 Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2011 r. dotyczącego powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Alicja Szczepańska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:21:10.
 
 Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:21:08.
 
 Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-19 08:04:52.
 
 Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 marca 2019r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-03-19 13:54:14 | Data modyfikacji: 2019-03-19 13:55:32.
 
 Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 marca 2019r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2018 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:54:47.
 
 Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-03-28 13:57:40.
 
 Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:40:05.
 
 Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:34:55.
 
 Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Raczki 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:41:24.
 
 Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Raczki w stanach gotowości obronnej państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:36:35.
 
 Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-04-15 13:50:47.
 
 Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:16:54.
 
 Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:16:12.
 
 Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2019 roku

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:14:53.
 
 Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:39:12.
 
 Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:42:00.
 
 Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:43:51.
 
 Zarządzenie nr 57/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:41:27.
 
 Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 maja 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:48:22.
 
 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-20 10:13:42.
 
 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-20 10:15:35.
 
 Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-05-20 15:11:57.
 
 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2019r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie: Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 12:20:45 | Data modyfikacji: 2019-05-23 12:31:40.
 
 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2019r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”: część 1 – realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 – zakup mebli i wyposażenia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 12:32:52.
 
 Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:00:51.
 
 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2019r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:28:20.
 
 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 09:44:23.
 
 Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji odnośnie rozpatrzenia wniosków dotyczących stypendiów Wójta Gminy Raczki dla zdolnych uczniów ze szkół na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:28:46.
 
 Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:34:41.
 
 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:06:47.
 
 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:15:16.
 
 Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:16:10.
 
 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:17:58.
 
 Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:20:17.
 
 Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 14:31:16.
 
 Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:35:31.
 
 Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gm,iny Raczki z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Raczkach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:16:20.
 
 Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap II"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:52:50.
 
 Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 08:58:19.
 
 Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:43:37.
 
 Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 14:44:33.
 
 Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2019 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-18 10:06:07.
 
 Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 11:02:39.
 
 Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 11:04:40.
 
 Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-08-09 11:06:36.
 
 Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:07:40.
 
 Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2020 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:35:39.
 
 Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:39:37.
 
 Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:41:47.
 
 Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2019r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:39:22.
 
 Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:41:23.
 
 Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 września 2019r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:43:08.
 
 Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 – 0+400 dofinansowanaw ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-09-23 10:05:21.
 
 Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 września 2019r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-09-25 08:15:56.
 
 Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 07:48:50.
 
 Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-09-27 07:50:57.
 
 Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-10-07 12:20:18.
 
 Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 08:40:57.
 
 Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 08:42:35.
 
 Zarządzenie Nr 99/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 08:44:31.
Data wprowadzenia: 2019-10-08 08:44:31
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski