VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 listopada
2018r. 

Uchwała Nr I/1/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Uchwała Nr I/2/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Raczki

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu Rady Gminy Raczki

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Raczki

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raczki

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 11:29:42.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 listopada
2018r. 

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2019 rok

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-03 10:58:59.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 grudnia
2018r.  

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wystąpienia Gminy Raczki ze Stowarzyszenia Samorządów Polskich „Euroregionu Niemen”

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymioraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/214/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2019 rok

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019 - 2026

Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2019

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:19:48.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 13 lutego 2019r.
 

Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego

Uchwała Nr IV/28/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wie

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019rw sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Raczki w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023”.

Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Raczkach.

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6

Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr IV/34/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczkach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kuriankach

Uchwała Nr IV/35/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Biura Obsługi Szkół i nadania statutu

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

Uchwała Nr IV/37/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

Uchwała Nr IV/38/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr IV/39/19 Rady Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 08:47:48.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 marca 2019r.  

Uchwała Nr V/40/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Raczki

Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019r. w sprawie regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Raczki

Uchwała Nr V/42/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr V/43/19 Rady Gminy Raczki z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich

Uchwała Nr V/44/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku

Uchwała Nr V/45/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:05:53.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 kwietnia
2019r. 

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2019 -2021

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kweitnia 2019r. w sprawie zaliczenia ulicy Sportowej w Raczkach do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raczkach poprzez likwidację szkoły filialnej w Kuriankach

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposob

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:40:42.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 czerwca
2019r.  

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki wotum zaufania

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018 rok

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2018r.

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr VII/58/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała Nr VII/59/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Uchwała Nr VII/60/19 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu, poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 08:19:07.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 września
2019r. 

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Raczki” i „Zasłużony dla Gminy Raczki”

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych będących własnością Gminy Raczki

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Raczki uzdolnionym dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Gminy Raczki

Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Raczkach

Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe

Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Raczki instrumentem płatniczym

Uchwała Nr VIII/76/19 z dnia 20 września 2019r. w sprawie przekazania mienia znajdującego sie na stanie Gimnazjum w Raczkach

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:32:35.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 października
2019r.  

Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 paździenrnka 2019r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2020-2023

Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Uchwała Nr IX/80/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegóło

Uchwała Nr IX/81/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Uchwała Nr IX/82/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raczki

Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za u

Uchwała Nr IX/84/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”

Uchwała Nr IX/85/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 paździenrika 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Rackzi z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:30:53.
Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:30:53
Autor: Marlena Skorupska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski