Stanowisko d/s ochrony środowiska

 
 
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie formularz
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania formularz
formularz
Informacja o wykorzystywaniu PCB formularz
Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności formularz

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-431
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty: Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Opłaty: Opłata za udostępnienie informacji:
Wyszukiwanie i przeglądanie w urzędzie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Za wyszukiwanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów oraz ich przesłanie pobiera się opłaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat.
Termin załatwienia sprawy: Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Dokumenty, o których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem wójta, w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

2

Sprawa: Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-430
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty: Informacje należy przedkładać na formularzach:
1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
2.Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.
Termin sporządzenia informacji – 29 maja 2004r.
Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Wzory formularzy są obowiązkowe – określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r.
Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbest, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.

3

Sprawa: Składanie przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wykorzystywaniu PCB - substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12, tel. (87) 56-86-430
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
Wymagane dokumenty: Informacje należy przedkładać na formularzu:
Informacja o wykorzystywaniu PCB
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - wykorzystujących PCB.
Informacja powinna być okreoswo aktualizowana.
Wójt Gminy informację o rodzajach, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska corocznie, w terminie do dnia 31 marca, przedkłada wojewodzie.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Uwagi: Zgodnie z art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska , ilekroć mowa jest o PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.
Urządzenia, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1416).
Wzór formularza jest obowiązkowy – określony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
Wykorzystywanie PCB dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r.
Pozostałe osoby wykorzystujące substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym PCB, właściwe informacje przedkładają wojewodzie.

4

Sprawa: Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12
tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa i gospodarki komunalnej
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
Załączniki:
Przedsiębiorca, stosownie do zakresu, w jakim występuje o wydanie zezwolenia powinien:
  1. udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

  2. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną

Opłaty: Opłata skarbowa1) :
- od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierana odpadów komunalnych – 107 zł
- od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 1007zł
- od innych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej – 616 zł
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie urzędu  (pokój Nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-03-07 09:50:00 | Data modyfikacji: 2016-08-01 12:22:06.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s ochrony środowiska .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy .  Stanowisko d/s ochrony przyrody i rolnictwa .  Stanowisko d/s turystyki .  Osoby niepełnosprawne .  Stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych .  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego . 
Data wprowadzenia: 2003-03-07 09:50:00
Data modyfikacji: 2016-08-01 12:22:06
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski