Rok 2018

 
 Zarządzenie Nr 299/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:48:51 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:37.
 
 Zarządzenie Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:50:17 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:42.
 
 Zarządzenie Nr 301/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:52:04 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:49.
 
 Zarządzenie Nr 302/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Raczkach do zaciągania w 2018 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:53:23 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:55.
 
 Zarządzenie Nr 303/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:55:05 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:02.
 
 Zarządzenie Nr 304/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:56:31 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:08.
 
 Zarządzenie Nr 305/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:00:39 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:14.
 
 Zarządzenie Nr 306/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:01:46 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:19.
 
 Zarządzenie Nr 307/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:03:33 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:25.
 
 Zarządzenie Nr 308/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Rozwój infrastruktury turystyczneji kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:05:47 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 Zarządzenie Nr 309/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2018/2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:29:37.
 
 Zarządzenie Nr 310/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:31:30.
 
 Zarządzenie Nr 311/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:25:25.
 
 Zarządzenie Nr 312/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcinka 0,804 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:26:32.
 
 Zarządzenie Nr 313/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:27:38.
 
 Zarządzenie Nr 314/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:29:28.
 
 Zarządzenie Nr 315/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:30:35.
 
 Zarządzenie Nr 316/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:31:58.
 
 Zarządzenie Nr 317/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach organizacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:40:21.
 
 Zarządzenie Nr 318/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:16:31.
 
 Zarządzenie Nr 319/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki porzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:05:09.
 
 Zarządzenie Nr 320/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:51:27.
 
 Zarządzenie Nr 321/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:52:37.
 
 Zarządzenie Nr 322/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:02:53.
 
 Zarządzenie Nr 323/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:50:17.
 
 Zarządzenie Nr 324/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2017 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:53:09.
 
 Zarządzenie Nr 325/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-27 13:53:48.
 
 Zarządzenie Nr 326/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach - Etap I

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:04:47.
 
 Zarządzenie Nr 327/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:05:29.
 
 Zarządzenie Nr 328/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:08:29.
 
 Zarządzenie Nr 329/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:09:43.
 
 Zarządzenie Nr 330/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:11:54.
 
 Zarządzenie Nr 331/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:52:30.
 
 Zarządzenie Nr 332/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-04-17 14:13:11.
 
 Zarządzenie Nr 333/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-20 09:07:16.
 
 Zarządzenie Nr 334/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:12:14.
 
 Zarządzenie Nr 335/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:13:41.
 
 Zarządzenie Nr 336/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-07 14:14:51.
 
 Zarządzenie Nr 337/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+000 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową o długości 0,61281 km – odcinek II”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:19:28.
 
 Zarządzenie Nr 338/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2018r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjachotrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:21:27.
 
 Zarządzenie Nr 339/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:22:38.
 
 Zarządzenie Nr 340/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróggminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:13:51.
 
 Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:14:59.
 
 Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-12 12:33:20.
 
 Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji odnośnie przyznania stypendiów Wójta Gminy Raczki dla zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 15:22:30.
 
 Zarządzenie Nr 344/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2018-06-14 15:23:36.
 
 Zarządzenie Nr 345/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:29:42.
 
 Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 15:31:02.
 
 Zarządzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-06-26 12:58:45.
 
 Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:32:00.
 
 Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:33:21.
 
 Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:34:35.
 
 Zarządzenie Nr 351/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:35:47.
 
 Zarządzenie Nr 352/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:37:18.
 
 Zarządzenie Nr 353/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:38:29.
 
 Zarządzenie Nr 354/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-13 07:39:41.
 
 Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-07-16 08:45:32.
 
 Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie - Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:55:16.
 
 Zarządzenie Nr 357/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:56:33.
 
 Zarządzenie Nr 358/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:59:41.
 
 Zarządzenie Nr 359/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2018 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:00:19.
 
 Zarządzenie Nr 360/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki porzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:15:54.
 
 Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 sierpnia 2108r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61;2,174-0,116=2,058 km - Etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:17:48.
 
 Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:27:36.
 
 Zarządzenie Nr 363/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: Przebudowę, rozbudowę, dobudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, w ramach realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach dofinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-08-09 10:43:10.
 
 Zarządzenie Nr 364/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:23:13.
 
 Zarządzenie Nr 365/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:25:11.
 
 Zarządzenie Nr 366/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:57:13.
 
 Zarządzenie Nr 367/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: Przebudowę, rozbudowę, dobudowę i nadbudowę budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap I, w ramach realizacji zadania pn.: Remont i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach dofinansowanego z Programu Infrastruktura domów kultury

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:58:58.
 
 Zarządzenie Nr 368/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach – Etap I

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:39:26.
 
 Zarządzenie Nr 369/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego na zadanie: Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:41:02.
 
 Zarządzenie Nr 370/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:42:55.
 
 Zarządzenie Nr 371/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:45:24.
 
 Zarządzenie Nr 372/18 z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:48:00.
 
 Zarządzenie Nr 373/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcinka 0,804 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:50:04.
 
 Zarządzenie Nr 374/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:51:38.
 
 Zarządzenie Nr 375/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-10 08:53:04.
 
 Zarządzenie Nr 376/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia w 2018 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:34:15.
 
 Zarządzenie Nr 377/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:35:49.
 
 Zarządzenie Nr 378/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 września 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:37:17.
 
 Zarządzenie Nr 379/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 września 2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki,

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:15:35.
 
 Zarządzenie Nr 380/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 września 2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:17:02.
 
 Zarządzenie Nr 381/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2018r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:14:26.
 
 Zarządzenie Nr 382/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:07:10.
 
 Zarządzenie Nr 383/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania operatorów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:08:33.
 
 Zarządzenie Nr 384/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2018r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102409B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Stoki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 0+720, dł. odcinka 0,72 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:39:10.
 
 Zarządzenie Nr 385/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:41:45.
 
 Zarządzenie Nr 386/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:23:35.
 
 Zarządzenie Nr 387/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2018r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:25:15.
 
 Zarządzenie Nr 388/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 paździenrika 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-16 10:37:14.
 
 Zarządzenie Nr 389/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 paźziernika 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:43:51.
 
 Zarządzenie Nr 390/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:10:01.
 
 Zarządzenie Nr 391/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:50:26.
 
 Zarządzenie Nr 392/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-11-09 11:51:39.
 
 Zarządzenie Nr 393/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:22:46.
 
 Zarządzenie Nr 394/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:24:00 | Data modyfikacji: 2018-12-06 15:29:04.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:24:00
Data modyfikacji: 2018-12-06 15:29:04
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski