> Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

 
 
Zarządzenie Nr 299/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:48:51 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:37.
 
 
Zarządzenie Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:50:17 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:42.
 
 
Zarządzenie Nr 301/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2018 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:52:04 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:49.
 
 
Zarządzenie Nr 302/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Raczkach do zaciągania w 2018 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:53:23 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:27:55.
 
 
Zarządzenie Nr 303/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonalności i spójności z drogami wojewódzkimi, powiatowymi, drogą ekspresową S61 i drogą krajową nr 8

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:55:05 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:02.
 
 
Zarządzenie Nr 304/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:56:31 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:08.
 
 
Zarządzenie Nr 305/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:00:39 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:14.
 
 
Zarządzenie Nr 306/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:01:46 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:19.
 
 
Zarządzenie Nr 307/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:03:33 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:25.
 
 
Zarządzenie Nr 308/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Rozwój infrastruktury turystyczneji kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 13:05:47 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 309/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2018/2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:29:37 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 310/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2018/2019 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-01-31 09:31:30 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 311/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:25:25 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 312/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 102412B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną przez wieś Józefowo w km 0+000 – 0+804, dł. odcinka 0,804 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:26:32 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 313/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:27:38 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 314/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:29:28 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 315/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:30:35 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 316/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:31:58 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 317/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach organizacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 12:40:21 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 318/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:16:31 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 319/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: Mała architektura w miejscach publicznych, place zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna na terenie Gminy Raczki w ramach zadania: „Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki porzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 14:05:09 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 320/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:51:27 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 321/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-06 11:52:37 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.
 
 
Zarządzenie Nr 322/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2018r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:02:53 | Data modyfikacji: 2018-01-31 09:28:31.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:02:53
Autor: Emilia Tertel
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl