Referat finansowy

 
Odroczenie terminu płatności podatku formularz
Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę formularz
Rozłożenie na raty zapłaty podatku formularz
Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę formularz
Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje formularz
Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę formularz
Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy formularz
Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów formularz
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym formularz
Poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych wniosek

form. 1

form. 2

form. 3

KARTY INFORMACYJNE

1

Sprawa: Odroczenie terminu płatności podatku
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi:

 

2

Sprawa: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

3

Sprawa: Rozłożenie na raty zapłaty podatku
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku.
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty:  Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
 

4

Sprawa: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się 
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

5

Sprawa: Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Załączniki:
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,
- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy, stwierdzające wysokość- wydatków inwestycyjnych
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.
 

 

7

Sprawa: Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
Załączniki:
- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

9

Sprawa: Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty: Opłata skarbowa1):
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - od każdego egzemplarza - 21 zł,
- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł.
1) jeżeli wniosek (zaświadczenie) w konkretnej sprawie, nie podlega lub jest zwolnione od opłaty skarbowej - opłaty tej nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy: Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Uwagi: Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasie (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

10

Sprawa: Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Załączniki: - dokument potwierdzający nabycie gruntów (do wglądu)
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy. 

11

Sprawa: Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia, okresy pracy mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym położone jest gospodarstwo.
Wnioskodawca przedstawia do wglądu dowód osobisty oraz książeczkę wojskową – w przypadku mężczyzn).
Wymagana jest osobista obecność świadków wraz z dowodami osobistymi ( w przypadku emerytów lub rencistów wymagana jest również legitymacja ubezpieczeniowa lub odcinek emerytury / renty)
Pracownik urzędu na złożonych na piśmie zeznaniach stwierdza własnoręczność podpisów świadków.
Opłaty: Zwolnione od opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie – „od ręki”
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

12

Sprawa: Poświadczanie oświadczeń stanowiących dowody przy przenoszeniu własności nieruchomości rolnych:
1) oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych,
2) oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym (potwierdzanie kwalifikacji rolniczych).
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pok. Nr 3 tel. (87) 56-86-417
Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy
Wymagane dokumenty: Wniosek o poświadczenie oświadczeń oraz
złożone osobiście oświadczenia.
1. Formularz oświadczenia o łącznej powierzchni użytków rolnych,
2. Formularz oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
3. Formularz oświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym.
Opłaty:

Opłata skarbowa:
-za wydanie zaświadczenia
17,00 zł  

Termin załatwienia sprawy: Poświadczenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może ulec przedłużeniu, jeżeli przed poświadczeniem oświadczenia niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie poświadczenia oświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Uwagi: Ustalone formularze wniosku i oświadczeń nie są obowiązkowe.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówka w kasie urzędu (pokój nr 6) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-02-18 13:33:00 | Data modyfikacji: 2019-04-19 08:51:53.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2003-02-18 13:33:00
Data modyfikacji: 2019-04-19 08:51:53
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski