Rok 2017

 
 Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-01-11 11:21:14.
 
 Zarządzenie Nr 223/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 10:26:04.
 
 Zarządzenie Nr 224/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:01:05.
 
 Zarządzenie Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:02:31.
 
 Zarządzenie Nr 226/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2017 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 11:04:09.
 
 Zarządzenie Nr 227/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:07:32.
 
 Zarządzenie Nr 228/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2016 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:18:15.
 
 Zarządzenie Nr 229/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:42:44.
 
 Zarządzenie Nr 230/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2107r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:43:51.
 
 Zarządzenie Nr 231/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:44:57.
 
 Zarządzenie Nr 232/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:36:46.
 
 Zarządzenie Nr 233/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2017/2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-03-01 08:08:17.
 
 Zarządzenie Nr 234/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 09:54:03.
 
 Zarządzenie Nr 235/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 09:55:42.
 
 Zarządzenie Nr 236/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 marca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-03-20 08:11:22.
 
 Zarządzenie Nr 237/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:12:55.
 
 Zarządzenie Nr 238/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2017r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2016 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:43:08.
 
 Zarządzenie Nr 239/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:09:06 | Data modyfikacji: 2017-04-04 15:14:42.
 
 Zarządzenie Nr 240/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:10:34.
 
 Zarządzenie Nr 241/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 15:11:57.
 
 Zarządzenie Nr 242/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-07 08:19:16.
 
 Zarządzenie Nr 243/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-04-07 10:02:22 | Data modyfikacji: 2017-04-07 10:03:20.
 
 Zarządzenie Nr 244/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki na rok szkolny 2017/2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-04-11 12:12:11.
 
 Zarządzenie Nr 245/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2017-04-18 14:07:26.
 
 Zarządzenie Nr 246/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:50:34.
 
 Zarządzenie Nr 247/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:51:42.
 
 Zarządzenie Nr 248/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2017r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Suwalskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:54:07.
 
 Zarządzenie Nr 249/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:53:17.
 
 Zarządzenie Nr 250/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:16:54.
 
 Zarządzenie Nr 251/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2017r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-05 08:46:27.
 
 Zarządzenie Nr 252/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 12:37:07.
 
 Zarządzenie Nr 253/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2017-06-06 12:42:54.
 
 Zarządzenie Nr 254/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-06-06 12:45:08.
 
 Zarządzenie Nr 255/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej Wysokie-Słoboda w km 0+00 do 0+612,81 o nawierzchni ulepszonej żwirem na nawierzchnię żwirową, o długości 0,61281 km - odcinek II”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-06-08 14:29:57.
 
 Zarządzenie Nr 256/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:20:34.
 
 Zarządzenie Nr 257/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:21:54.
 
 Zarządzenie Nr 258/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:23:04.
 
 Zarządzenie Nr 259/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:24:13.
 
 Zarządzenie Nr 260/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-25 11:05:51.
 
 Zarządzenie Nr 261/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych) Sołtysa Sołectwa Bakaniuk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:58:15.
 
 Zarządzenie Nr 262/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-31 10:59:17.
 
 Zarządzenie Nr 263/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-08-17 11:39:47.
 
 Zarządzenie Nr 264/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-08-17 11:41:17.
 
 Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 09:22:42.
 
 Zarządzenie Nr 266/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 09:25:16.
 
 Zarządzenie Nr 267/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:56:48.
 
 Zarządzenie Nr 268/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 13:20:33.
 
 Zarządzenie Nr 269/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 września 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:42:51.
 
 Zarządzenie Nr 270/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:58:05.
 
 Zarządzenie Nr 271/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:59:20.
 
 Zarządzenie Nr 272/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:00:27.
 
 Zarządzenie Nr 273/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 października 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:03:20.
 
 Zarządzenie Nr 274/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-12 12:50:47.
 
 Zarządzenie Nr 275/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:03:49.
 
 Zarządzenie Nr 276/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:05:17.
 
 Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-25 07:53:38.
 
 Zarządzenie Nr 278/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 października 2017r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 07:45:46.
 
 Zarządzenie Nr 279/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu (min. 24 miejsca siedzące z kierowcą) rok produkcji 2017"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-10-27 07:47:49.
 
 Zarządzenie Nr 280/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2017r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-30 07:45:54.
 
 Zarządzenie Nr 281/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:54:43.
 
 Zarządzenie Nr 282/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:56:04.
 
 Zarządzenie Nr 283/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:57:29.
 
 Zarządzenie Nr 284/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:58:42.
 
 Zarządzenie Nr 285/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-16 12:51:46.
 
 Zarządzenie Nr 286/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:47:15.
 
 Zarządzenie Nr 287/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:00:35.
 
 Zarządzenie Nr 288/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-23 11:53:16.
 
 Zarządzenie Nr 289/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zaciągnięcia w 2017 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:54:45.
 
 Zarządzenie Nr 290/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-06 09:56:14.
 
 Zarządzenie Nr 291/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:04:41.
 
 Zarządzenie Nr 292/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-06 10:00:39.
 
 Zarządzenie Nr 293/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:54:45.
 
 Zarządzenie Nr 294/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:45:43.
 
 Zarządzenie Nr 295/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:46:52.
 
 Zarządzenie Nr 296/17 Wója Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:48:02.
 
 Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:49:12.
 
 Zarządzenie Nr 298/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:50:50.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:50:50
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski