Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki

 
 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-05-02 09:33:14.
 
 Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia - wzór oferty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-05-02 09:34:15.
 
 Informacja o podpisaniu umowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:46:23.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  .  Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki  .  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki  .  „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi .  Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100 .  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki . 
Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:46:23
Autor: Jan Bubrowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski