Rok 2016

 
 Zarządzenie Nr 124/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 r. pożyczki długoterminowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:50:20.
 
 Zarządzenie Nr 125/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:51:56.
 
 Zarządzenie Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:54:53.
 
 Zarządzenie Nr 127/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2016 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:56:17 | Data modyfikacji: 2016-01-15 11:56:59.
 
 Zarządzenie Nr 128/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:53:29.
 
 Zarządzenie Nr 129/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:55:15.
 
 Zarządzenie Nr 130/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Słoboda, pomiędzy Gminą Raczki, a Panem ………………..…./*

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-02-12 08:16:47 | Data modyfikacji: 2016-02-15 13:14:10.
 
 Zarządzenie Nr 131/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:08:52.
 
 Zarządzenie Nr 132/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2016/2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:10:05.
 
 Zarządzenie Nr 133/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki na rok szkolny 2016/2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:11:17.
 
 Zarządzenie Nr 134/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-02 15:06:45.
 
 Zarządzenie Nr 135/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-02-02 15:07:55.
 
 Zarządzenie Nr 136/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:09:01.
 
 Zarządzenie Nr 137/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żubrynek, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-02-03 11:10:17.
 
 Zarządzenie Nr 138/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:07:07.
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 139/16

 Zarządzenie Nr 139/16 Wójta Gminy Raczki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:27:04.
 
 Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:45:44.
 
 Zarządzenie Nr 141/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2016

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:23:48.
 
 Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2016-02-23 10:26:47.
 
 Zarządzenie Nr 143/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-03-01 15:22:23.
 
 Zarządzenie Nr 144/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-03-15 08:08:44.
 
 Zarządzenie Nr 145/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-03-17 08:40:21.
 
 Zarządzenie Nr 146/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2015 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:36:33.
 
 Zarządzenie Nr 147/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żubrynek, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:38:47.
 
 Zarządzenie Nr 148/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-03-29 11:56:28.
 
 Zarządzenie Nr 149/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-03-29 11:58:26.
 
 Zarządzenie Nr 150/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:55:57.
 
 Zarządzenie Nr 151/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:31:34.
 
 Zarządzenie Nr 152/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2016. w sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:57:38.
 
 Zarządzenie Nr 153/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-04-05 09:58:41.
 
 Zarządzenie Nr 154/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-06 08:09:24.
 
 Zarządzenie Nr 155/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-04-07 14:41:01.
 
 Zarządzenie Nr 156/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Bieżącą konserwację dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-13 09:08:40.
 
 Zarządzenie Nr 157/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-13 09:10:14.
 
 Zarządzenie Nr 158/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-18 08:17:18.
 
 Zarządzenie Nr 159/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2016 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 12:04:49.
 
 Zarządzenie Nr 160/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorząduterytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:25:14.
 
 Zarządzenie Nr 161/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 =

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 13:26:54.
 
 Zarządzenie Nr 162/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-05-09 08:37:55.
 
 Zarządzenie Nr 163/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:53:24.
 
 Zarządzenie Nr 164/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:24:58.
 
 Zarządzenie Nr 165/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-06-02 14:17:15 | Data modyfikacji: 2016-06-02 14:19:36.
 
 Zarządzenie Nr 166/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:09:44.
 
 Zarządzenie Nr 167/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:20:30.
 
 Zarządzenie Nr 168/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji odnośnie przyznania stypendiów Wójta Gminy Raczki dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:21:38.
 
 Zarządzenie Nr 169/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:22:52.
 
 Zarządzenie Nr 170/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-23 10:24:23.
 
 Zarządzenie Nr 171/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego na ,,Remont linii wodociągowej w miejscowości Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-24 14:31:03.
 
 Zarządzenie Nr 172/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 18:14:36.
 
 Zarządzenie Nr 173/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 18:20:49.
 
 Zarządzenie Nr 174/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 18:22:27.
 
 Zarządzenie Nr 175/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 17:38:08.
 
 Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-08 17:41:43.
 
 Zarządzenie Nr 177/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:18:12.
 
 Zarządzenie Nr 178/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych) Sołtysa Sołectwa Bolesty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:09:48.
 
 Zarządzenie Nr 179/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:10:59.
 
 Zarządzenie Nr 180/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:12:10.
 
 Zarządzenie Nr 181/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-07-22 12:22:19.
 
 Zarządzenie Nr 182/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2016 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:10:55.
 
 Zarządzenie Nr 183/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-02 14:13:22.
 
 Zarządzenie Nr 184/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-12 10:30:18.
 
 Zarządzenie Nr 185/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:45:13.
 
 Zarządzenie Nr 186/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:44:16.
 
 Zarządzenie Nr 187/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-01 11:33:42.
 
 Zarządzenie Nr 188/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:51:02.
 
 Zarządzenie Nr 189/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:53:40.
 
 Zarządzenie Nr 190/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:37:36.
 
 Zarządzenie Nr 191/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:02:41.
 
 Zarządzenie Nr 192/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2016r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:29:40.
 
 Zarządzenie Nr 193/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2016r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:30:47.
 
 Zarządzenie Nr 194/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2016r. w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:32:28.
 
 Zarządzenie Nr 195/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 195/16 Wójta Gminy Raczki w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-09-28 08:19:36.
 
 Zarządzenie Nr 196/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-05 08:25:12.
 
 Zarządzenie Nr 197/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-05 08:26:41.
 
 Zarządzenie Nr 198/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 października 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:18:33.
 
 Zarządzenie Nr 199/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:33:55.
 
 Zarządzenie Nr 200/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:11:24.
 
 Zarządzenie Nr 201/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I – Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi Rudniki - Stoki w km 0+000 – 0+340, długość odcinka 0,340 km. ETAP I i II - Podbudowa i nawierzchnia bitumiczna”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:13:14.
 
 Zarządzenie Nr 202/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:25:01.
 
 Zarządzenie Nr 203/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:25:52.
 
 Zarządzenie Nr 204/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-15 13:29:14.
 
 Zarządzenie Nr 205/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:12:49.
 
 Zarządzenie Nr 206/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:17:48.
 
 Zarządzenie Nr 207/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach organizacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:23:36.
 
 Zarządzenie Nr 208/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:25:01.
 
 Zarządzenie Nr 209/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:26:37.
 
 Zarządzenie Nr 210/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-06 13:52:02.
 
 Zarządzenie Nr 211/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Raczki na rzecz Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-12-09 08:12:50.
 
 Zarządzenie Nr 212/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:50:30.
 
 Zarządzenie Nr 213/16 Wójta Gimny Raczki z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:51:39.
 
 Zarządzenie Nr 214/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach” – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 07:44:36.
 
 Zarządzenie Nr 215/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-14 07:46:11.
 
 Zarządzenie Nr 216/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:00:07.
 
 Zarządzenie Nr 217/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:21:45.
 
 Zarządzenie Nr 218/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-28 08:54:10.
 
 Zarządzenie Nr 219/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:03:01.
 
 Zarządzenie Nr 220/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:04:09.
 
 Zarządzenie Nr 221/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:05:26.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-10 13:05:26
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski