Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-01-14 13:12:50.
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-02-08 09:35:30.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  .  Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki  .  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki  .  „Przebudowa drogi Rudniki - Kurianki Pierwsze w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S 61 2,174 - 0,116 = 2,058 km. ETAP I - Podbudowa żwirowa w-a dolna” „Przebudowa drogi .  Przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach – ETAP I km 0 + 000 – 1 + 100 .  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1.505.000 zł (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raczki . 
Data wprowadzenia: 2016-02-08 09:35:30
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski