Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych

 

1

Sprawa: Petycja
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 1A, tel. 56 – 86 - 412
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw organizacyjnych i kadrowych
Wymagane dokumenty: Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: 1)oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 3)oznaczenie adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Opłaty: Brak
Termin załatwienia sprawy: Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Tryb odwoławczy: Brak.
Uwagi: Brak.
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-09-06 21:01:52 | Data modyfikacji: 2015-09-06 21:05:03.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2015-09-06 21:01:52
Data modyfikacji: 2015-09-06 21:05:03
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski