Rok 2015

 
 Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:54:06.
 
 Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Raczki z dnia z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:55:07.
 
 Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:55:58 | Data modyfikacji: 2015-01-09 11:58:38.
 
 Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2015 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:57:34.
 
 Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:59:27.
 
 Zarządzenie Nr 19/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:00:15.
 
 Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 13:37:25.
 
 Zarządzenie Nr 21/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-01-20 14:20:54.
 
 Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości Raczki pod sklep typu dyskont

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-01-27 07:27:27.
 
 Zarządzenie Nr 23/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki na rok 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-01-28 09:08:46.
 
 Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-28 10:44:50.
 
 Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-30 14:46:57.
 
 Zarządzenie Nr 26/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:06:39.
 
 Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:07:44.
 
 Zarządzenie Nr 28/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2011 r. dotyczącego powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:21:44.
 
 Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:22:55.
 
 Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:24:11.
 
 Zarządzenie Nr 31/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-06 11:25:06.
 
 Zarządzenie Nr 32/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Rabalina

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 13:03:44.
 
 Zarządzenie Nr 33/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-02-19 15:24:22.
 
 Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-03-02 08:45:47.
 
 Zarządzenie Nr 35/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2015r. w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury przy Wójcie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-03-03 08:19:01.
 
 Zarządzenie Nr 36/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-03-24 15:22:58.
 
 Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 macra 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2014 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-03-26 07:47:49.
 
 Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-03-26 07:48:55.
 
 Zarządzenie Nr 39/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie pn.: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-03-30 14:28:29.
 
 Zarządzenie Nr 40/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-03-30 14:29:45.
 
 Zarządzenie Nr 41/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-04-01 10:59:45.
 
 Zarządzenie Nr 42/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:01:00.
 
 Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-04-07 15:18:08.
 
 Zarządzenie Nr 44/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:50:35.
 
 Zarządzenie Nr 45/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:51:40.
 
 Zarządzenie Nr 46/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania ,,Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:52:45.
 
 Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:41:49.
 
 Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:52:39.
 
 Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:56:41.
 
 Zarządzenie Nr 50/15 Wójta gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:46:08.
 
 Zarządzenie Nr 51/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:15:10.
 
 Zarządzenie Nr 52/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:16:13.
 
 Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 08:17:10.
 
 Zarządzenie Nr 54/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:23:46.
 
 Zarządzenie Nr 55/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-10 20:44:35.
 
 Zarządzenie Nr 56/15 Wójta Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-14 09:00:51.
 
 Zarządzenie Nr 57/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-05-21 11:05:00.
 
 Zarządzenie Nr 58/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-05-25 13:15:08.
 
 Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:41:53 | Data modyfikacji: 2015-06-08 08:06:33.
 
 Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-08 08:07:34.
 
 Zarządzenie Nr 61/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planach finansowych na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:06:25.
 
 Zarządzenie Nr 62/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-06-10 08:39:21.
 
 Zarządzenie Nr 63/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1.04.2015r. do 30.04.2015r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:13:11.
 
 Zarządzenie Nr 64/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:18:55.
 
 Zarządzenie Nr 65/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji odnośnie przyznania stypendiów Wójta Gminy Raczki dla zdolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-06-23 10:19:54.
 
 Zarządzenie Nr 66/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:01:57.
 
 Zarządzenie Nr 67/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-07-01 14:02:58.
 
 Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-02 12:26:41.
 
 Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:24:04.
 
 Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie: ,,Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:25:31.
 
 Zarządzenie Nr 71/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-07-07 09:26:50.
 
 Zarządzenie Nr 72/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-07-14 15:01:16.
 
 Zarządzenie Nr 73/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-07-20 09:51:37.
 
 Zarządzenie Nr 74/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-07-20 09:53:02.
 
 Zarządzenie Nr 75/15 Wóta Gminy Raczki z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-07-25 08:25:17.
 
 Zarządzenie Nr 76/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:22:17.
 
 Zarządzenie Nr 77/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 12:28:31.
 
 Zarządzenie Nr 78/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 12:29:34 | Data modyfikacji: 2015-08-03 15:20:16.
 
 Zarządzenie Nr 79/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w RejestrzeInstytucji Kultury Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2015-08-04 08:03:24.
 
 Zarządzenie Nr 80/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzomym na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-17 08:58:49.
 
 Zarządzenie Nr 81/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-21 10:49:19.
 
 Zarządzenie Nr 82/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku,informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-24 13:22:33.
 
 Zarządzenie Nr 83/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-03 12:30:09.
 
 Zarządzenie Nr 84/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sieprnia 2015r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:10:02.
 
 Zarządzenie Nr 85/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i opracowaniamateriałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:11:41.
 
 Zarządzenie Nr 86/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:12:46.
 
 Zarządzenie Nr 87/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:35:34.
 
 Zarządzenie Nr 88/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:27:06.
 
 Zarządzenie Nr 89/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:29:30.
 
 Zarządzenie Nr 90/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2015r. w sprawie sposobu planowania i ewidencji wydatków przeznaczonych na kształcenie specjalne w jednostkach oświatowych i Biurze Obsługi Szkół w Gminie Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:30:47.
 
 Zarządzenie Nr 91/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:32:01 | Data modyfikacji: 2015-10-07 09:36:11.
 
 Zarządzenie Nr 92/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 paździenrika 2015r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:33:16 | Data modyfikacji: 2015-10-07 09:35:57.
 
 Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 paździenrika 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:34:31.
 
 Zarządzenie Nr 94/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej w Raczkach – II etap”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:40:09.
 
 Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:41:29.
 
 Zarządzenie Nr 96/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: ,,Utwardzenie placu na ul. Gospodarskiej w Raczkach na pow. ok. 1000 m2 w ramach bieżącego utrzymania dróg i placów”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:47:22.
 
 Zarządzenie Nr 97/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2015r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-10-07 13:05:21.
 
 Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-10-12 11:24:31.
 
 Zarządzenie Nr 99/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 października 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:27:40.
 
 Zarządzenie Nr 100/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:29:08.
 
 Zarządzenie Nr 101/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie: ,,Przebudowa ulicy Kościelnej w Raczkach"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:30:18.
 
 Zarządzenie Nr 102/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-26 11:34:25.
 
 Zarządzenie Nr 103/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 października 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Małe Raczki, pomiędzy Gminą Raczki, a Państwem ………………..…./*

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:39:25 | Data modyfikacji: 2015-11-24 11:00:47.
 
 Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:40:41.
 
 Zarządzenie Nr 105/15 Wójta Gmiyra Raczki z dnia 30 października 2015r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-11-09 12:44:46.
 
 Zarządzenie Nr 106/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-11-13 13:22:42.
 
 Zarządzenie Nr 107/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:12:16.
 
 Zarządzenie Nr 108/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:13:44.
 
 Zarządzenie Nr 109/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-11-19 08:14:51.
 
 Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:17:34.
 
 Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:19:08.
 
 Zarządzenie Nr 112/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-11-25 15:28:19.
 
 Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:11:49.
 
 Zarządzenie Nr 114/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:24:38.
 
 Zarządzenie Nr 115/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:26:57.
 
 Zarządzenie Nr 116/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-12-03 15:29:03.
 
 Zarządzenie Nr 117/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-14 12:13:52.
 
 Zarządzenie Nr 118/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:20:59.
 
 Zarządzenie Nr 119/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:04:09.
 
 Zarządzenie Nr 120/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:05:10.
 
 Zarządzenie Nr 121/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:07:16.
 
 Zarządzenie Nr 122/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-11 09:08:36.
 
 Zarządzenie Nr 123/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:00:38.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:00:38
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski