VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 1 grudnia 2014r. 

Protokół I/14 z I Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 5. - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

Załącznik Nr 9. - Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:35:44.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 grudnia
2014r.  

Protokół Nr II/14 z II Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr RIO.V.00311-19/14

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V.00310-19/14

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr II/17/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:09:27.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 kwietnia
2015r.  

Protokół III/15 z III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 11 lutego 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2014 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2014 roku

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie za 2014 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok

Załącznik Nr 6a. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. wraz z wykazem potrzeb na rok 2015

Załącznik Nr 8a. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 8b. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2014 rok

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego pr

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:01:19.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 kwietnia
2015r. 

Protokół IV/15 z IV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Raczki

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Rackzi z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńska LGD

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-17 14:33:32.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 czerwca 2015r.
 

Protokół V/15 z V Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 19 czerwca 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Załącznik Nr 5. – Zarządzenie Nr 37/15

Załącznik Nr 6. – Zarządzenie Nr 40/15

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00321-5/15

Załącznik Nr 8. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdaniarocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Załącznik Nr 10. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2014 rok

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr RIO.V-00322-3/14

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr V/38/15 Rady Gmibny Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-07-27 15:56:39.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lipca 2015r. 

Protokół VI/15 z VI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i

Zał Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i

Zał Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pr

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-09-25 10:57:58.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 września
2015r.  

Protokół VII/15 z VII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 29 września 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 3. - Protokół z posiedzenia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach

Załącznik Nr 4. – Opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 31 lipca 2015 r. na temat kandydatów na ławników na okres kadencji 2016-2019

Załącznik Nr 5. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 82/15

Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 84/15

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:38:21.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
października 2015r. 

Protokół VIII/15 z VIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 października 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2014-2015

Załącznik 4a

Załącznik 4b

Załącznik 4c

Załącznik 4d

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach o

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr VIII/50/15

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 7. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:39:11.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 listopada
2015r. 

Protokół IX/15 z IX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 24 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gm

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia z m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 107/15

Załącznik Nr 13. – Zarządzenie Nr 108/15

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:08:57.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia 2015r. 

Protokół X/15 z X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raczki

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bakaniuk

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesty

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodźki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankielówka

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaśki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecbór

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówek

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Drugie

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo

Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipówka

Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Raczki

Załącznik Nr 19. – Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczydły

Załącznik Nr 20. – Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Planta

Załącznik Nr 21. – Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwysokie

Załącznik Nr 22. – Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabalina

Załącznik Nr 23. – Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczki

Załącznik Nr 24 – Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki

Załącznik Nr 25. – Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidory

Załącznik Nr 26. – Uchwała Nr X/86/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słoboda

Załącznik Nr 27. – Uchwała Nr X/87/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoki

Załącznik Nr 28. – Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Wieś

Załącznik Nr 29. – Uchwała Nr X/89/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczodruchy

Załącznik Nr 30. – Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkocja

Załącznik Nr 31. – Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasilówka

Załącznik Nr 32. – Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierciochy

Załącznik Nr 33. – Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witówka

Załącznik Nr 34. – Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronowo

Załącznik Nr 35. – Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie

Załącznik Nr 36. – Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółkowo

Załącznik Nr 37. – Uchwała Nr X/97/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubrynek

Załącznik Nr 38. – Uchwała Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Załącznik Nr 39. – Uchwała Nr X/99/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.

Załącznik Nr 40. – Uchwała Nr X/100/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 41. – Uchwała Nr RIO.V.-00311-30/15

Załącznik Nr 42. – Uchwała Nr X/101/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022

Załącznik Nr 43. – Uchwała Nr RIO.V.-00310-30/15

Załącznik Nr 44. – Uchwała Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016

Załącznik Nr 45. – Uchwała Nr X/103/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/54/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:57:18.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 lutego 2016r. 

Protokół XI/16 z XI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 16 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2015 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2015 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 5a. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 5b. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2016 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XI/104/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonyc

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XI/105/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XI/106/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XI/107/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XI/108/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z doj

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:53:41.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 22 marca 2016r. 

Protokół XII/16 z XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 22 marca 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2015

Załącznik Nr 3. – Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach za 2015 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z wykazem potrzeb na rok 2016

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XII/109/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XII/110/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2016 -2018

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XII/111/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XII/112/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XII/113/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2016-2026

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XII/114/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XII/115/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 macra 2016r. w sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XII/116/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 macra 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XII/117/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XII/118/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XII/119/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XII/120/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:12:23.
XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 kwietnia
2016r.  

Protokół XIII/16 z XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XIII/121/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XIII/122/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:35:47.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 czerwca
2016r. 

Protokół XIV/16 z XIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 czerwca 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XIV/125/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 6. – Zarządzenie Nr 146/16

Załącznik Nr 7. – Zarządzenie Nr 154/16

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr RIO.V-00321-16/16

Załącznik Nr 9. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Załącznik Nr 11. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2015 rok

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr RIO.V-00322-11/16

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XIV/128/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XIV/129/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:13:47.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 sierpnia
2016r. 

Protokół XV/16 z XV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły -

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XV/134/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XV/135/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 8. – Zarządzenie Nr 184/16

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:09:04.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18
października 2016r.  

Protokół XVI/16 z XVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 18 października 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3. - Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2015-2016

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jes

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność p

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVI/138/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki”

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 188/16

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-11-24 14:53:33.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2016r. 

Protokół XVII/16 z XVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 29 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVII/142/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 4. Uchwała Nr XVII/142/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż G

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVII/144/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 202/16

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 203/16

Załącznik Nr 12. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-23 07:55:33.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 grudnia
2016r. 

Protokół XVIII/16 z XVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 23 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVIII/150/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVIII/153/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00311-13/16

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr RIO.V-00310-13/16

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:22:11 | Data modyfikacji: 2017-03-17 12:43:39.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 lutego
2017r.  

Protokół XIX/17 z XIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 14 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2016 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XIX/156/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XIX/157/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XIX/158/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wycho

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XIX/159/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko program

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XIX/160/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu us

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XIX/161/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jank

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XIX/162/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XIX/163/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:23:26.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 marca 2017r. 

Protokół XX/17 z XX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie Biura Obsługi Szkół z wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za 2016 r.

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2016

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2016

Załącznik Nr 5. – Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 r.

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XX/164/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XX/165/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomn

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XX/166/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym o

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Załącznik Nr 13. - Uchwała Nr XX/169/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XX/170/17

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XX/171/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XX/172/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr XX/174/17Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-05-12 08:20:57.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 31 maja 2017r. 

Protokół XXI/17 z XXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 31 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXI/175/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXI/176/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXI/177/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XX/178/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki ,,Nad Doliną Rospudy’’

Załącznik Nr 7 – Informacja Wójta Gminy Raczki o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-06-26 08:38:31.
XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 6 września
2017r. 

Protokół XXII/17 z XXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 6 września 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXII/180/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego poz

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXII/181/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXII/182/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wie

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXII/183/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-12 10:26:00.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczk iw dniu 18
października 2017r. 

Protokół XXIII/17 z XXIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 18 października 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3 – Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2016-2017

Załącznik Nr 4a

Załącznik Nr 4b

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont poboczy dróg powiatowych - uzupełnienie krus

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:04:45.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2017r. 

Protokół XXIV/17 z XXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIV191/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Raczk i z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 288/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 286/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2018 r.

Załącznik Nr 13. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-15 13:00:24.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 grudnia
2017r. 

Protokół XXV/17 z XXV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr RIO.V-00311-8/17

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXV/200/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018 - 2026

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00310-8/17

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raczki dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-01-16 14:51:52.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lutego
2018r.  

Protokół XXVI/18 z XXVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2017 r.

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kulturyw Raczkach za rok 2017 - pliki spakowane programem WINRAR

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2017 rok - pliki spakowane programem WINRAR

Załączniki 8 - 10 - pliki spakowane programem WINRAR

Załącznik Nr 11. - Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2018 – 2028

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach, skargi Pana Jarosława Topolskiego na Kierownika Gminnego Ośrodka Po

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXVI/205/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Kruk

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXVI/206/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-15 13:27:59.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 marca
2018r. 

Protokół XXVII/18 z XXVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2019 roku

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXVII/211/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVII/212/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:18:53.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 kwietnia
2018r.  

Protokół XXVIII/18 z XXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Raczki - część 1

Załącznik Nr 2. – Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Raczki - część 2

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXVIII/213/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXVIII/214/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVIII/216/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizacjęzadania pn.:

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXVIII/217/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXVIII/219/18Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:35:48.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 8 czerwca
2018r. 

Protokół XXIX/18 z XXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 8 czerwca 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXIX/220/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXIX/221/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIX/222/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIX/223/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIX/224/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIX/225/18 z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyb

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXIX/226/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki

Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 324/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2018r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem zało

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 330/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 r.

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr V-00321-20/18

Załącznik Nr 13. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXIX/227/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Załącznik Nr 15. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2017 rok

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr V-00322-18/18

Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XXIX/228/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr XXIX/229/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 19. – Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 08:00:22.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 11 lipca 2018r.
 

Protokół XXX/18 z XXX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 11 lipca 2018r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXX/231/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXX/232/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś -

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXX/233/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXX/234/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:38:08 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:51:39.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 12 września
2018r. 

Protokół XXXI/18 z XXXI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 12 września 2018r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXI/237/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie nadania nazwy skwerowi

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXI/238/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXI/239/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXI/240/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXI/241/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich i

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXI/242/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 9. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Załącznik Nr 10. – Założenia społeczno-gospodarcze na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:07:46.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17
października 2018r. 

Protokół XXXII/18 z XXXII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 17 października 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3. – Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2017-2018

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXII/243/18 Rady Gminy Raczki w dniu 17 października 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenieGminy Raczki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi reg

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXII/244/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowychwynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związaneg

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXII/245/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXII/246/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXII/247/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przest

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:16:39.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2018-11-09 10:16:39
Autor: Danuta Grabowska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski