VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)

II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 grudnia
2014r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-12 10:13:07.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 11 lutego
2015r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inn

rojekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-04 08:12:42.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 kwietnia
2015r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opłaty od posiadania psów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania utworzonej na bazie przekształcenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-13 14:54:45 | Data modyfikacji: 2015-04-14 08:05:27.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 czerwca 2015r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-08 08:10:42.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lipca 2015r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-07-17 13:30:58.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 września
2015r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-09-22 11:17:25.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
października 2015r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia z m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 08:33:10.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 listopada
2015r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia z m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-11-19 07:59:04.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 grudnia 2015r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasilówka

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkocja

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczodruchy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Wieś

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słoboda

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidory

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierciochy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witówka

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubrynek

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółkowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabalina

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwysokie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaśki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankielówka

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodźki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesty

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bakaniuk

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecbór

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Planta

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczydły

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipówka

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Drugie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówek

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-18 10:01:24.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 lutego 2016r. 

Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Rackzi w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z dojazdami przez rzekę Rospudę w m. Sucha Wieś w cią

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-08 15:19:49 | Data modyfikacji: 2016-02-08 15:25:26.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 22 marca 2016r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2016 -2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata2016-2026

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Ra

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-03-17 08:41:44.
XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 kwietnia
2016r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-18 08:19:40.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 czerwca
2016r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:01:41.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 sierpnia
2016r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-08-23 13:48:18.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18
października 2016r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki”

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:23:06.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2016r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gmina Raczki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz try

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-11-21 11:26:22.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 grudnia
2016r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki uchylająca uchwałę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Raczki i wysokości jednorazowej op

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-16 14:15:25.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 lutego
2017r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Raczki je

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jankielówka-granica województwa w km 0+000 - 0+690,70"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-02-06 11:04:21.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 marca 2017r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie nieuwzględnienia wniosku o wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla osób prawnych innych niż jednostka samorz

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania po

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:02:49.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 31 maja 2017r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-05-16 11:58:20.
XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 6 września
2017r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie sta

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 ( z wyłąc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-08-23 10:58:10.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczk iw dniu 18
października 2017r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont poboczy dróg powiatowych - uzupełnienie kruszywem łamanym, nr: 1147B od drogi 653 – Białe – Niem

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-09 10:05:35.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 listopada
2017r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-11-16 13:06:36.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 grudnia
2017r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018 - 2026

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-08 10:55:50.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lutego
2018r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2018 – 2028

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawieprzekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach, skargi pana Jarosława Topolskiego na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:18:55.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 marca
2018r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2019 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-12 10:05:46.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 kwietnia
2018r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 ( z wyłąc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-10 15:17:38.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 8 czerwca
2018r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-05-28 13:17:38.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 11 lipca 2018r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 ( z wyłąc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunk

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-07-05 08:23:26.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 12 września
2018r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy skwerowi

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:53:18.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17
października 2018r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raczki lub jej jednostkom organizacyjn

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:30:06.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:30:06
Autor: Danuta Grabowska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski