Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2010 - 2014

 
 Zarządzenie Nr 317/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:52:02.
 
 Zarządzenie Nr 318/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:53:10.
 
 Zarządzenie Nr 319/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2014 r. zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raczki oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-10 12:54:59.
 
 Zarządzenie Nr 320/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Raczki, z przeznaczeniem na cele publiczne, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-01-13 13:19:57.
 
 Zarządzenie Nr 321/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:02:13.
 
 Zarządzenie Nr 322/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:03:18.
 
 Zarządzenie Nr 323/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-15 12:04:46.
 
 Zarządzenie Nr 324/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-01-29 15:01:38.
 
 Zarządzenie Nr 325/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:14:46.
 
 Zarządzenie Nr 326/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-01-31 14:17:29.
 
 Zarządzenie Nr 327/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Dostawa autobusu w konfiguracji 19+1 (łącznie z kierowcą)”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:40:42.
 
 Zarządzenie Nr 328/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-02-17 07:44:02.
 
 Zarządzenie Nr 329/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-02-17 07:45:25.
 
 Zarządzenie Nr 330/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Bieżąca konserwacja dróg na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-02-17 07:46:41.
 
 Zarządzenie Nr 331/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:54:15.
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 331/14

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-02-25 12:55:15.
 
 Zarządzenie Nr 332/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-02-27 08:30:53.
 
 Zarządzenie Nr 333/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-03-03 13:02:14.
 
 Zarządzenie Nr 334/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Raczki do zarządu gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-03-03 13:55:44.
 
 Zarządzenie Nr 335/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 marca 2014r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-03-07 10:44:00.
 
 Zarządzenie Nr 336/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-03-13 08:50:50.
 
 Zarządzenie Nr 337/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-03-13 08:51:55.
 
 Zarządzenie Nr 338/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2013 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-03-19 07:52:56.
 
 Zarządzenie Nr 339/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-03-19 07:53:58.
 
 Zarządzenie Nr 340/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem „siłowni pod chmurką” w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-04-07 07:54:58.
 
 Zarządzenie Nr 341/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:08:59.
 
 Zarządzenie Nr 342/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:10:13.
 
 Zarządzenie Nr 343/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:11:14.
 
 Zarządzenie Nr 344/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:12:12.
 
 Zarządzenie Nr 345/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-04-07 08:13:36.
 
 Zarządzenie Nr 346/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:55:48.
 
 Zarządzenie Nr 347/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:56:44.
 
 Zarządzenie Nr 348/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda –Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja – Ziółkowo – Korytki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2014-04-23 14:59:10 | Data modyfikacji: 2014-04-23 14:59:46.
 
 Zarzadzenie Nr 349/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych, zakup apteczki wraz z instrukcją pierwszej pomocy, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, wyposażenie kuchni, zakup rolet okiennych w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Raczki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-04-23 15:01:50.
 
 Zarządzenie Nr 350/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:26:40.
 
 Zarządzenie Nr 351/14 wojta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:27:41.
 
 Zarządzenie Nr 352/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-04-30 08:28:45.
 
 Zarządzenie Nr 353/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności zwiaząnych z głosowaniem korespondencyjnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-30 10:57:06.
 
 Zarządzenie Nr 354/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zwiększenie i utrzymanie turystycznej atrakcyjności terenów gminy oraz lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych i krajobrazowych poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, pomostu wraz z przebudową zjazdu oraz wykonaniem oświetlenia i monitoringu nad jeziorem Bolesty”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-04-30 10:58:35.
 
 Zarządzenie Nr 355/14 Wojta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 – 1+570 – I etap”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-04-30 11:04:09.
 
 Zarządzenie Nr 356/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-30 11:06:20.
 
 Zarządzenie Nr 357/14 wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:20:02.
 
 Zarządzenie Nr 358/14 wojta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:20:55.
 
 Zarządzenie Nr 359/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-07 14:53:26.
 
 Zarządzenie Nr 360/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-05-12 08:45:15.
 
 Zarządzenie Nr 361/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:24:37.
 
 Zarządzenie Nr 362/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Bieżąca konserwacja dróg na terenie Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:25:28.
 
 Zarządzenie Nr 363/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 maja 2014r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:07:14.
 
 Zarządzenie Nr 364/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2011r. dotyczącego powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:08:05.
 
 Zarządzenie Nr 365/14 wojta Gminy Raczki z dnia 16 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-05-23 09:09:14.
 
 Zarządzenie Nr 366/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:49:01.
 
 Zarządzenie Nr 367/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki - Sucha Wieś - Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 - 1+570" i "Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:49:53.
 
 Zarządzenie Nr 368/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:52:00.
 
 Zarządzenie Nr 369/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:14:15.
 
 Zarządzenie Nr 370/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2014r. w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu mieszkalnego wraz z odsetkami

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:15:06.
 
 Zarządzenie Nr 371/14 Wojta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Wykonanie placu zabaw na terenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-06-04 13:52:15.
 
 Zarządzenie Nr 372/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-06-26 13:35:27.
 
 Zarządzenie Nr 373/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-27 14:06:29.
 
 Zarządzenie Nr 374/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-02 10:38:15.
 
 Zarządzenie Nr 375/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-02 10:39:37.
 
 Zarządzenie Nr 376/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-07 12:05:46.
 
 Zarządzenie Nr 377/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-07-08 07:30:43.
 
 Zarządzenie Nr 378/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-07-08 07:32:45.
 
 Zarządzenie Nr 379/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-07-08 07:36:23.
 
 Zarządzenie Nr 380/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-07-08 07:37:36.
 
 Zarządzenie Nr 381/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z wykonaniem "siłowni pod chmurką" w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:29:35.
 
 Zarządzenie Nr 382/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:30:42.
 
 Zarządzenie Nr 383/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-04 10:36:48.
 
 Zarządzenie Nr 384/14 Wojta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-05 08:23:09.
 
 Zarządzenie Nr 385/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-08-05 11:25:07.
 
 Zarządzenie Nr 386/14 Wojta Gminy Raczki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-08-13 08:25:41.
 
 Zarządzenie Nr 387/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-08-13 08:26:35.
 
 Zarządzenie Nr 388/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2014-08-14 13:29:33.
 
 Zarządzenie Nr 389/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/12 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-08-19 14:59:49.
 
 Zarządzenie Nr 390/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 165/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2014r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-08-19 15:00:47.
 
 Zarządzenie Nr 391/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:48:55.
 
 Zarządzenie Nr 392/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:51:01.
 
 Zarządzenie Nr 393/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-01 13:51:47.
 
 Zarządzenie Nr 394/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-08 09:29:30.
 
 Zarządzenie Nr 395/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-08 09:30:36.
 
 Zarządzenie Nr 396/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie prawa służebności drogowej na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-09-08 09:31:57 | Data modyfikacji: 2014-09-12 07:53:59.
 
 Zarządzenie Nr 397/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2014r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej-publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki - Sucha Wieś - Dowspuda, gm. Raczki w km 0+000 - 1+570" i "Przebudowa ulicy Raczkowskiej w Raczkach"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-09-08 09:32:51.
 
 Zarządzenie nr 398/14 Wójta Gminy Raczk iz dnia 8 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:33:57.
 
 Zarządzenie Nr 399/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 września 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-09-17 08:25:42.
 
 Zarządzenie Nr 400/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie „Wykonanie placu zabaw na terenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Raczkach w ramach projektu „Czas na innowacyjne przedszkola”. Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Raczki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:28:13.
 
 Zarządzenie Nr 401/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-03 15:27:13.
 
 Zarządzenie Nr 402/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-03 15:28:07.
 
 Zarządzenie Nr 403/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 paździenrika 2014r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na zadanie ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi DOWSPUDA - SZKOCJA – KORYTKI na odcinku SZKOCJA - ZIÓŁKOWO - KORYTKI”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-10-10 13:50:53.
 
 Zarządzenie Nr 404/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 paździenrika 2014r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-10-10 13:51:33.
 
 Zarządzenie Nr 405/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:24:14.
 
 Zarządzenie Nr 406/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-10-22 09:47:01.
 
 Zarządzenie Nr 407/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie ,, Przebudowa nawierzchni żwirowej na ciągi pieszo – jezdne utwardzone ulic: B. Chrobrego, Mieszka I, Z. Starego, W. Łokietka, K. Wielkiego w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:29:38.
 
 Zarządzenie Nr 408/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:30:18.
 
 Zarządzenie Nr 409/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru na zadanie „Zwiększenie i utrzymanie turystycznej atrakcyjności terenów gminy oraz lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów turystycznych i krajobrazowych poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, pomostu wraz z przebudową zjazdu oraz wykonaniem oświetlenia i monitoringu nad jeziorem Bolesty”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-10-24 15:31:03.
 
 Zarządzenie Nr 410/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:38:44.
 
 Zarządzenie Nr 411/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2014 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-03 14:39:32.
 
 Zarządzenie Nr 412/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-07 10:01:36.
 
 Zarządzenie Nr 413/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-11-16 21:23:38.
 
 Zarządzenie Nr 414/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 lipca 2011 r. dotyczącego powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-11-16 21:24:57.
 
 Zarządzenie Nr 415/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-11-16 21:25:50.
 
 Zarządzenie Nr 416/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:49:20.
 
 Zarządzenie Nr 417/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:50:10.
 
 Zarządzenie Nr 418/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:51:03.
 
 Zarządzenie Nr 419/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań: ,,Wykonanie warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi Kurianki Pierwsze - Kurianki Drugie w km 2+180 - 2+996, długość odcinka 0,816 km na szerokości 3,50 m i grubości 4 cm”, ,,Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Gospodarskiej w Raczkach”, „Wykonanie poboczy na drodze Dowspuda – Szkocja - Korytki w km 0+000 – 1+080”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-11-24 08:51:59.
 
 Zarządzenie Nr 420/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2014-11-28 09:05:28.
 
 Zarządzenie Nr 421/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-01 08:47:26.

Zobacz:
 Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 . 
Data wprowadzenia: 2014-12-01 08:47:26
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski