Osoby niepełnosprawne

 

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Raczki

 

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Raczki informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej -adres: ug@raczki.pl,

2) przesyłanie faksów na numer – 875686410.

Wójt Gminy Raczki realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną - adres: ug@raczki.pl,

2) faksem na numer – 875686410,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki;

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Raczki (pok. 1)

 

 Do pobrania:

Zgłoszenie Wójtowi Gminy Raczki chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Rejestr tłumaczy PJM, SJM, SKOGN

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:34:52 | Data modyfikacji: 2013-03-06 08:56:56.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2012-04-11 11:34:52
Data modyfikacji: 2013-03-06 08:56:56
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski