VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)

 
 Uchwała Nr XIII/73/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:10:52.
 
 Uchwała Nr XIII/74/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:11:44.
 
 Uchwała Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:12:22.
 
 Uchwała Nr XIII/76/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:13:52.
 
 Uchwała Nr XIII/77/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:14:38 | Data modyfikacji: 2012-03-28 15:15:15.
 
 Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:15:08.
 
 Uchwała Nr XIV/79/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wronowie w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnospr

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:15:58.
 
 Uchwała Nr XV/80/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:15:30.
 
 Uchwała Nr XV/81/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:15:55.
 
 Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:16:22.
 
 Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:16:46.
 
 Uchwała Nr XV/84/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:17:10.
 
 Uchwała Nr XV/85/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:17:34.
 
 Uchwała Nr XV/86/12Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:17:57.
 
 Uchwała Nr XVI/87/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis - nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawani

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:41:45.
 
 Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:42:15.
 
 Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:42:51.
 
 Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:43:19.
 
 Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:43:46.
 
 Uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:44:11.
 
 Uchwała Nr XVI/93/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:44:37.
 
 Uchwała Nr XVI/94/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:45:05.
 
 Uchwała Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:45:34.
 
 Uchwała Nr XVII/96/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:40:09.
 
 Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:40:37.
 
 Uchwała Nr XVII/98/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:41:30.
 
 Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:41:57.
 
 Uchwała Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:37:26.
 
 Uchwała Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:37:54.
 
 Uchwała Nr XVIII/102/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:38:25.
 
 Uchwała Nr XVIII/103/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:39:01.
 
 Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:39:29.
 
 Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raczki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad ko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:42:25.
 
 Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:42:55.
 
 Uchwała Nr XIX/107/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:43:20.
 
 Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:06:00.
 
 Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:06:26.
 
 Uchwała Nr XX/110/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:06:52.
 
 Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:07:19.
 
 Uchwała Nr XX/112/12 Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:07:49.
 
 Uchwała Nr XX/113/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:08:16.
 
 Uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:08:48.
 
 Uchwała Nr XX/115/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:09:13.
 
 Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:33:51.
 
 Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:34:16.
 
 Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:35:03.
 
 Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2013 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:51:16.
 
 Uchwała Nr XXI/120/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:51:58.
 
 Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad�

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:52:22.
 
 Uchwała Nr XXI/122/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunaln

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:52:56.
 
 Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:53:20.
 
 Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:53:44.
 
 Uchwała Nr XXI/125/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:54:12.
 
 Uchwała Nr XXI/126/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:54:43.
 
 Uchwała Nr XXI/127/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:55:09.
 
 Uchwała Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:55:32 | Data modyfikacji: 2013-01-31 13:55:42.
 
 Uchwała Nr XXII/129/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:54:34.
 
 Uchwała Nr XXII/130/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:54:56.
 
 Uchwała Nr XXII/131/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na opra

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:55:26.
 
 Uchwała Nr XXII/132/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:55:55.
 
 Uchwała Nr XXI/133/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:56:15.
 
 Uchwała Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:58:36.
 
 Uchwała Nr XXIII/135/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:59:06.
 
 Uchwała Nr XXIII/136/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2014

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:00:32.
 
 Uchwała Nr XXIII/137/13 Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:01:06.
 
 Uchwała Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:01:35.
 
 Uchwała XXIII/139/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:02:08.
 
 Uchwała Nr XXIII/140/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:02:43.
 
 Uchwała Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-06-03 10:03:18.
 
 Uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy sp

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:05:25.
 
 Uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:06:55.
 
 Uchwała Nr XXIV/144/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:07:42.
 
 Uchwała Nr XXIV/145/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:08:23.
 
 Uchwała Nr XXIV/146/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:11:17.
 
 Uchwała XXIV/147/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie aplikowania Gminy Raczki o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:12:22.
 
 Uchwała Nr XXIV/148/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:13:04.
 
 Uchwała Nr XXIV/149/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:15:44.
 
 Uchwała Nr XXV/150/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Ziółkowo - Korytki do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:52:41.
 
 Uchwała Nr XXV/151/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2012 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:53:09.
 
 Uchwała Nr XXV/152/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:53:49.
 
 Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:54:16.
 
 Uchwała Nr XXVI/154/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:29:36.
 
 Uchwała Nr XXVI/155/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:30:01.
 
 Uchwała Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:30:31.
 
 Uchwała Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2013 -2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:30:54.
 
 Uchwała Nr XXVI/158/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usł

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:31:19.
 
 Uchwała Nr XXVI/159/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:31:46.
 
 Uchwała Nr XXVI/160/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyr�

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:32:12.
 
 Uchwała Nr XXVI/161/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województw

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:32:40.
 
 Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:33:11.
 
 Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:33:40.
 
 Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:34:07.
 
 Uchwała Nr XXVII/165/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Pacowa Akademia Cultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie" (w skrócie PAC w Dowspudzie)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:29:23.
 
 Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:29:48.
 
 Uchwała Nr XXVII/167/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Raczki za ochronne

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:30:16.
 
 Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:30:42.
 
 Uchwała Nr XXVII/169/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:31:11.
 
 Uchwała Nr XXVII/170/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:31:36.
 
 Uchwała Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-10-30 08:32:25.
 
 Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:29:41.
 
 Uchwała Nr XXVIII/173/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Pana ……………….…./* wraz z odpowiedzią na skargę

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:30:10.
 
 Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:30:50.
 
 Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, na

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:31:27.
 
 Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:31:54.
 
 Uchwała Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:32:24.
 
 Uchwała Nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:32:49.
 
 Uchwała Nr XXVIII/179/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieru

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:33:15.
 
 Uchwała Nr XXIX/180/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:59:19 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:30:30.
 
 Uchwała Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:59:46 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:30:40.
 
 Uchwała Nr XXIX/182/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:00:12 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:30:48.
 
 Uchwała Nr XXIX/183/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:00:45 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:30:58.
 
 Uchwała Nr XXIX/184/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:01:16 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:31:07.
 
 Uchwała Nr XXIX/185/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Gminą Suwałki w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy spo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:01:48 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:31:15.
 
 Uchwała Nr XXIX/186/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:02:36 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:31:24.
 
 Uchwała Nr XXIX/187/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:03:08 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:31:32.
 
 Uchwała Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-12-24 13:03:37 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:31:40.
 
 Uchwała Nr XXX/189/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2014 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:25:05.
 
 Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obręba

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:25:52.
 
 Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Raczki pod nazwą „Moderniza

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:26:26.
 
 Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę dotyczącą wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:27:04.
 
 Uchwała Nr XXX/193/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:27:38.
 
 Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:28:14.
 
 Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:28:49.
 
 Uchwała Nr XXXI/196/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:35:04.
 
 Uchwała Nr XXXI/197/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:35:39.
 
 Uchwała Nr XXXI/198/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:36:13.
 
 Uchwała Nr XXXI/199/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansow

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:36:55.
 
 Uchwała Nr XXXI/200/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obję

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:37:32.
 
 Uchwała Nr XXXI/201/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:38:05.
 
 Uchwała Nr XXXI/202/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego i „siłowni pod chmurką” w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:38:41.
 
 Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie aplikowania Gminy Raczki o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energ

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:39:16.
 
 Uchwała Nr XXXI/204/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czpuer | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:39:57.
 
 Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:40:31.
 
 Uchwała Nr XXXI/206/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:41:12.
 
 Uchwała Nr XXXII/207/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:02:54.
 
 Uchwała Nr XXXII/208/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:03:33.
 
 Uchwała Nr XXXII/209/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:04:26.
 
 Uchwała Nr XXXII/210/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Raczki do projektu "Audioprzewodniki i karta turystyczna, jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:05:10.
 
 Uchwała Nr XXXII/211/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:05:40.
 
 Uchwała Nr XXXII/212/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:06:14.
 
 Uchwała Nr XXXII/213/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie tworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-06-04 09:08:24.
 
 Uchwała Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:36:00.
 
 Uchwała Nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:36:34.
 
 Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:37:07.
 
 Uchwała Nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:37:42.
 
 Uchwała Nr XXXIII/218/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:38:21.
 
 Uchwała Nr XXXIV/219/14 Rady Gminy Raczki z dnia z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:24:44.
 
 Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:25:27.
 
 Uchwała Nr XXXIV/221/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:25:56.
 
 Uchwała Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:26:27.
 
 Uchwała Nr XXXV/223/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:33:39.
 
 Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:34:16.
 
 Uchwała Nr XXXV/225/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:34:46.
 
 Uchwała Nr XXXV/226/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po�

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:35:17.
 
 Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:35:50.
 
 Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:36:20.
 
 Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:27:58 | Data modyfikacji: 2014-11-16 20:30:45.
 
 Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:28:57 | Data modyfikacji: 2014-11-16 20:30:59.
 
 Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:29:52 | Data modyfikacji: 2014-11-16 20:31:12.
 
 Uchwała Nr XXXVI/232/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:31:57.
 
 Uchwała Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:32:50.
 
 Uchwała Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:33:33.
 
 Uchwała Nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:34:27.
 
 Uchwała Nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:35:29.
 
 Uchwała Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:36:25.
Data wprowadzenia: 2014-11-16 20:36:25
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski