VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)

XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 lutego
2012r.  

Protokół XIII/12 z XIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 15 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2011 roku

Załącznik Nr 3. - Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku

Załącznik Nr 4. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku

Załącznik Nr 5. - Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011 roku

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011

Załącznik Nr 8. – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

Załącznik Nr 9. – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2011 rok

Załącznik Nr 10. – Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2011 rok

Załącznik Nr 11. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 12. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2012 rok

Załącznik Nr 13. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2011 roku

Załącznik Nr 14. – Sprawozdanie za 2011 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Załącznik N 15. – Uchwała Nr XIII/73/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Załącznik N 16. – Uchwała Nr XIII/74/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Załącznik N 17. – Apel Rady Gminy Raczki w sprawie poparcia dla działań Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 Roku mające na celu odnalezienie miejsc straceń naszych najbliższych uprowadzonych przez NKWD i właściwego upamiętnienia

Załącznik N 18. – Uchwała Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik N 19. – Uchwała Nr XIII/76/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Załącznik N 20. – Uchwała Nr XIII/77/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Załącznik Nr 21. – Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 14:54:38.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lutego
2012r.  

Protokół XIV/12 z XIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 lutego 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Uchwała Nr XIV/79/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wronowie w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnospr

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:07:54.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 marca 2012r.  

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gmin i powiatu suwalskiego

Załącznik Nr 3. - Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego na prowadzenie działalności sportowej w 2011 roku przez Klub Sortowy „Polonia” w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XV/80/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Raczki

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XV/81/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XV/83/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XV/84/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2013

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XV/85/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raczki

Załącznik N 10. – Uchwała Nr XV/86/12Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-05-17 09:54:14.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 maja 2012r.  

Protokół XVI/12 z XVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 15 maja 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XVI/87/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o uwzględnienie wniosku Fundacji Lux Veritatis - nadawcy TV Trwam o uzyskanie koncesji na nadawani

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVI/88/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XVI/89/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI”

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVI/90/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVI/91/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVI/92/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVI/93/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVI/94/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 11. – Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 rok dla gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:17:25.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 czerwca
2012r.  

Protokół XVII/12 z XVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 27 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja o zgłoszonych i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3. – Zarządzenie Nr 135/12

Załącznik Nr 4. – Zarządzenie Nr 146/12

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr RIO.V-00321-5/12

Załącznik Nr 6. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XVII/96/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Załącznik Nr 8. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2011 rok

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr RIO.V-00322-15/12

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr XVII/97/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2011 rok

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XVII/98/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remo

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:31:13.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 września
2012r. 

Protokół XVIII/12 z XVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 września 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2012r.

Załącznik Nr 3. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr RIO.V-00320-20/12

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVIII/102/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVIII/103/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:24:40.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23
października 2012r. 

Protokół XIX/12 z XIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 23 października 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2011-2012

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XIX/105/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raczki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad ko

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XIX/106/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XIX/107/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 8. – Plan zimowego utrzymania dróg których zarządcą jest Wójt Gminy Raczki w roku 2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:14:25.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 listopada
2012r.  

Protokół XX/12 z XX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 listopada 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XX/108/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XX/109/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XX/110/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XX/111/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XX/112/12 Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XX/113/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XX/114/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XX/115/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 205/12

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 206/12

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-12-31 09:52:26.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 grudnia
2012r.  

Protokół XXI/12 z XXI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXI/116/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXI/117/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXI/119/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2013 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXI/120/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpad

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXI/122/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunaln

Załącznik Nr 9. - Uchwała Nr XXI/123/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Załącznik Nr 11. - Uchwała Nr XXI/125/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXI/126/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr RIO.V.00311-20/12

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXI/127/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr RIO.V.00310-20/12

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2013

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-01-31 12:47:32.
XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 stycznia
2013r.  

Protokół XXII/13 z XXII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 stycznia 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2012 roku

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie za 2012 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2012 roku

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2012 rok

Załącznik Nr 8. – Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2012 rok

Załącznik Nr 9. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2013 rok

Załącznik Nr 10. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2013 rok.

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXII/129/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 12. - Uchwała Nr XXII/130/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 13. - Uchwała Nr XXII/131/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na opra

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXII/132/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XXI/133/13 Rady Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:17:34.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 lutego
2013r.  

Protokół XXIII/13 z XXIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 27 lutego 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2012 roku

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2012 roku

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIII/135/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIII/136/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2014

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXIII/137/13 Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXIII/138/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 11. – Uchwała XXIII/139/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXIII/140/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”

Załącznik Nr 13. - Uchwała Nr XXIII/141/13 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-06-03 09:43:39.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 10 kwietnia
2013r.  

Protokół XXIV/13 z XXIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 10 kwietnia 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gmin i powiatu suwalskiego

Załącznik Nr 3. – Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Raczki

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXIV/142/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy sp

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIV/143/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIV/144/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIV/145/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIV/146/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 9. – Uchwała XXIV/147/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie aplikowania Gminy Raczki o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszc

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXIV/148/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Załącznik Nr 11. - Uchwała Nr XXIV/149/13 Rady Gminy Raczki z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-06-03 11:53:20.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 maja 2013r. 

Protokół XXV/13 z XXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXV/150/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Ziółkowo - Korytki do kategorii dróg gminnych

Załącznik Nr 4. – Zarządzenie Nr 236/13

Załącznik Nr 5. – Zarządzenie Nr 241/13

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V-00321-17/13

Załącznik Nr 7. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2012 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXV/151/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2012 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Załącznik Nr 9. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2012 rok

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr RIO.V-00322-10/13

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXV/152/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXV/153/13 Rady Gminy Raczki z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-08-29 08:44:16.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 sierpnia
2013r.  

Protokół XXVI/13 z XXVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 sierpnia 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXVI/154/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXVI/155/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXVI/157/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2013 -2015

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVI/158/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usł

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXVI/159/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXVI/160/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyr

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXVI/161/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województw

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXVI/162/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXVI/163/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXVI/164/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 sierpnia 2013r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 13. – Zarządzenie Nr 275/13

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-09-26 15:17:05.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 września
2013r. 

Protokół XXVII/13 z XXVII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 25 września 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXVII/165/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Pacowa Akademia Cultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie" (w skrócie PAC w Dowspudzie)

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXVII/167/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Raczki za ochronne

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXVII/168/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVII/169/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXVII/170/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXVII/171/13 Rady Gminy Raczki z dnia 25 wrzesnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji w 2014 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 9. – Zarządzenie Nr 281/13

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:54:31.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
października 2013r. 

Protokół XXVIII/13 z XXVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 października 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wojewody Podlaskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4. – Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 5. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym2012-2013

Załącznik 1 do Załącznika Nr 5

Załącznik 2 do Załącznika Nr 5

Załącznik 3 do Załącznika Nr 5

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVIII/172/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXVIII/173/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Pana ……………….…./* wraz z odpowiedzią na skargę

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, na

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXVIII/176/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXVIII/177/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXVIII/178/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXVIII/179/13 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieru

Załącznik Nr 14. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-11-25 10:07:36.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 listopada
2013r. 

Protokół XXIX/13 z XXIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXIX/180/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXIX/181/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXIX/182/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIX/183/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIX/184/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIX/185/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r.w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Gminą Suwałki w sprawie powierzenia Gminie Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy spo

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIX/186/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXIX/187/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXIX/188/13 Rady Gminy Raczki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 11. – Zarządzenie Nr 300/13

Załącznik Nr 12. – Zarządzenie Nr 301/13

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:33:24 | Data modyfikacji: 2014-01-02 09:27:25.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 grudnia
2013r. 

Protokół XXX/13 z XXX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXX/189/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2014 rok

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXX/190/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obręba

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXX/191/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Raczki pod nazwą „Moderniza

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXX/192/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę dotyczącą wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXX/193/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V-00311-9/13

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXX/194/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr RIO.V.00310-9/13

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXX/195/13 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:15:11.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 5 lutego
2014r. 

Protokół XXXI/14 z XXXI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 5 lutego 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2013 roku

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2013 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2013 roku

Załącznik Nr 6a. – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok

Załącznik Nr 6b. – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2013 rok

Załącznik Nr 6c. – Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2013 rok

Załącznik Nr 7a. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2014 rok

Załącznik Nr 7b. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2014 rok

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXI/196/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXI/197/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXXI/198/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXXI/199/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansow

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXXI/200/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obję

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXXI/201/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr XXXI/202/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego i „siłowni pod chmurką” w Raczkach

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr XXXI/203/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie aplikowania Gminy Raczki o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energ

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr XXXI/204/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 17. – Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 18. – Uchwała Nr XXXI/206/14 Rady Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-04-07 10:20:46.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 marca
2014r. 

Protokół XXXII/14 z XXXII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 26 marca 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2013 r. wraz z wykazem potrzeb na rok 2014

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2013 rok

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXII/207/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXII/208/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXII/209/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXXII/210/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Raczki do projektu "Audioprzewodniki i karta turystyczna, jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXXII/211/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXXII/212/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXXII/213/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie tworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-06-04 08:50:19.
XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 maja
2014r. 

Protokół XXXIII/14 z XXXIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 21 maja 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Raczki

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXIII/214/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Zarządzenie Nr 338/14

Załącznik Nr 5. – Zarządzenie Nr 343/14

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V-00321-10/14

Załącznik Nr 7. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXIII/215/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Załącznik Nr 9. – Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2013 rok

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr RIO.V-00322-11/14

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXXIII/216/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXXIII/217/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXXIII/218/14 Rady Gminy Raczki z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-07-16 07:27:06.
XXXIV Sescja Rady Gminy Raczki w dniu 15 lipca
2014r.da 

Protokół XXXIV/14 z XXXIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 15 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta Gminy Raczki o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXIV/219/14 Rady Gminy Raczki z dnia z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXIV/220/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXIV/221/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXIV/222/14 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-09-26 15:17:15.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 września
2014r. 

Protokół XXXV/14 z XXXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 25 września 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXXV/223/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXV/224/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXV/225/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXV/226/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Raczki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 8. – Zarządzenie Nr 386/14

Załącznik Nr 9. – Zarządzenie Nr 394/14

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-11-04 12:27:19.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30
paździenrika 2014r. 

Protokół XXXVI/14 z XXXVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 listopada 2014 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 3. – Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2013-2014

Załącznik 4a

Załącznik 4b

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXVI/229/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXVI/230/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXVI/231/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXVI/232/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Raczki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-01 09:46:11.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2014-12-01 09:46:11
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski