Za rok 2011

 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:37:48.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:38:54.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-21 13:39:45.
 
 Zarządzenie Nr 75/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 08:53:47.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 13:09:17.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 13:09:57.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 13:10:47.
 
 Zarządzenie Nr 103/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 28 października 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:42:06.
 
 Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-27 12:14:45.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:04:56.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:05:21.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:06:49.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:08:13.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:10:17.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:14:02.
 
 Roczne sprawozdanie Rb_UZ uzupelniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-24 10:15:30.
 
 Zarządzenie Nr 135/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2011 rok i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 08:25:14.
 
 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:18:21.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:18:40.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:19:05.
 
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:19:27.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:19:53.
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:20:18.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:20:41.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:21:06.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:21:30.
 
 Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:21:54.
 
 Sprawozdanie za 2011 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:22:22.
 
 Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gmin i powiatu suwalskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:14:13.
 
 Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego na prowadzenie działalności sportowej w 2011 roku przez Klub Sportowy „Polonia” w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-05-17 10:14:46.
 
 Uchwała Nr XVII/96/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:43:21.
Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:43:21
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski