Rok 2011

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 listopada
2010r. 

Protokół I/10 z I Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 listopada 2010r.

Załącznik Nr 1. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 5. - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:01:10 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:46:11.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 grudnia
2010r. 

Protokół II/10 z II Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 14 grudnia 2010r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:07:51.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 grudnia
2010r. 

Protokół III/10 z III Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V-00311-10/10

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr RIO.V-00310-10/10

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:44:32.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 stycznia
2011r. 

Protokół IV/11 z IV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2010 roku

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2010 roku

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie za 2010 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę

Załącznik Nr 5. – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 6. – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2011 rok

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bak

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:04:06.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 lutego 2011r. 

Protokół V/11 z V Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 24 lutego 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia i

Załącznik Nr 4. – Sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2010 roku

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku

Załącznik Nr 6. – Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Załącznik do Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Załącznik Nr 7. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 8. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:14:28.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca 2011r. 

Protokół VI/11 z VI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 marca 2011 r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Raczki za lata 2009 - 2010

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Szkocja IV

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r.w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Dowspuda III

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2012

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:49:39.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 maja 2011r.  

Protokół VII/11 z VII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 18 maja 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Załącznik Nr 2. – Informacja o zgłoszonych i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3. – Uchwała VII/32/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania

Załącznik Nr 6. – Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gimny Raczki z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem zał

Załącznik Nr 7. – Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr RIO.V-00321-7/11

Załącznik Nr 9. – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie: sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r., sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kult

Załącznik Nr 10. – Wniosek o udzielenie absolutorium

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr RIO.V-00322-7/11

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczkiabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remoncie

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-06-30 15:34:27.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 czerwca
2011r.  

Protokół VIII/11 z VIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr VIII/39/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Ra

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:43:43.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 9 września
2011r.  

Protokół IX/11 z IX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 9 września 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr RIO.V.00320-12/11

Załącznik Nr 3. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2011 roku, informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Załącznik Nr 4. -Protokół z posiedzenia Komisji Opiniującej kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach

Załącznik Nr 5. – Opinia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników z dnia 31 sierpnia 2011 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie

Załącznik Nr 6. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2012-2015

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Raczki zadania Powiatu Suwalskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1190 Raczki – Moczydły - Jankielówka od km 4+515

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa -

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:17:49.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 października
2011r. 

Protokół IX/11 z X Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 27 października 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Załącznik Nr 4. - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2010-2011

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr X/51/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bez

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011- 2015

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-05 07:54:30.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 listopada
2011r.  

Protokół XI/11 z XI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 25 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XI/57/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz

Załącznik Nr 10. – Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 – 2017

Załącznik Nr 11. – Projekt budżetu gminy Raczki na rok 2012

Załącznik Nr 12. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:02:19.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 grudnia
2011r. 

Protokół XII/11 z XII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 grudnia 2011 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XII/66/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XII/68/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2012 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr RIO.V-00311-8/11

Załącznik N 9. – Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr RIO.V.00310-8/11

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-20 08:42:32.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2012-02-20 08:42:32
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski