VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014)

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 listopada
2010r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:10:03 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:44:46.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 14 grudnia 2010
r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-09 10:42:01 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:45:07.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 grudnia
2010r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2011

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-21 13:41:05.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 stycznia
2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie diet dla sołtysów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik a do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik b do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik c do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik d do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik e do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik f do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik g do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik h do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik i do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo w km 11 + 553 - 12 + 930"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-01-19 12:14:21.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 lutego 2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuriankach i Szkołę Podstawową we Wronowie w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-02-18 08:33:12.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca 2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odstąpienia odsporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Szkocja VI

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odstąpienia odsporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Dowspuda III

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:08:25.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 maja 2011r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla któryc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remoncie chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Ra

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-05-11 11:03:20.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 czerwca
2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004 r.

Załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 marca 2004 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-06-20 13:54:01.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 9 września
2011r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2012-2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia przez Gminę Raczki zadania Powiatu Suwalskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1190 Raczki – Moczydły - Jankielówka

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa Wierciochy"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:12:47.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 października
2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomny

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 13:57:07.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 listopada
2011r. 

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:13:29.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 grudnia
2011r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:03:52.
XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 lutego
2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-06 08:09:07.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 lutego
2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuriankach w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej we Wronowie w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-22 14:51:23.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 marca 2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kuriankach w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania Skarbnika Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-03-20 14:50:53.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 maja 2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki zmieniająca uchwałę Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wronowie w filię Szkoły Podstawowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-05-08 07:43:15.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 czerwca
2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2011 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remoncie chodnika w miejscowości Raczki w ciągu drogi wo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-06-19 13:50:22.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 września
2012r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2013 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-09-14 10:19:36.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23
października 2012r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Raczki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Raczki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-10-16 11:08:51.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 listopada
2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-11-21 08:15:50.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 grudnia
2012r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013 - 2018

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-12-13 14:24:20.
XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 stycznia
2013r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy R

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na opracowaniu dokumentacji na skrzyżowanie drogi wojewódz

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-01-23 09:02:49.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 lutego
2013r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2014

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:56:07.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 10 kwietnia
2013r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Raczki, a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gmi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-04-04 11:57:12.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 maja 2013r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaliczenia drogi Ziółkowo - Korytki do kategorii dróg gminnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2012 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2012 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-05-22 08:09:43.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 sierpnia
2013r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa - Wierciochy"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2013 -2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-08-14 10:33:18.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 września
2013r. 
Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki ze względu na wielkość nie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wersja papierowa znajduje się w Urzędzie Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14 - Sekretariat

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Pacowa Akademia Cultury - renowacja perły polskiego neogotyku w Dowspudzie" (w skrócie PAC w Dowspudzie)

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów na terenie Gminy Raczki za ochronne

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-09-18 13:02:11 | Data modyfikacji: 2013-09-18 13:45:08.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
października 2013r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Pana ……………….…./*wraz z odpowiedzią na skargę

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz waru

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-10-22 11:43:47.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 listopada
2013r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Raczki spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2013-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-11-14 07:28:28.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 grudnia
2013r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2014 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014 - 2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-12-11 07:32:50.
XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 5 lutego
2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aplikowania Gminy Raczki o środki z programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej VI KONKURS

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego i „siłowni pod chmurką” w Raczkach,

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w z

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-01-29 15:05:34.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 marca
2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Raczki do projektu "Audioprzewodniki i karta turystyczna, jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-03-19 07:55:05.
XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 maja
2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2013 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-05-13 14:20:43.
XXXIV Sescja Rady Gminy Raczki w dniu 15 lipca
2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda - Kurianki w km 5+964 - 7+680 (od mostu przez rzekę Szczeberkę

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-07-08 07:40:09.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 września
2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2015 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-09-17 08:26:37.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30
paździenrika 2014r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2018

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:27:13.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2014-10-24 08:27:13
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski