Wybory samorządowe zarządzone na dzień 21 listopada 2010

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:16:26 | Data modyfikacji: 2010-09-22 08:25:18.
Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji
Wyborczej 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:27:19 | Data modyfikacji: 2010-09-22 08:42:03.
Informacje Wójta Gminy Raczki 

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 września 2010r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Raczki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w związku z wyb

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Raczki oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw or

Zarządzenie Nr 311/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 października 2010r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla osób starszych, niepełnosprawnych dot. pomocy w dotarciu do lokali wyborczych

Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:34:54.
 
 Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach dot. tworzenia komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krajowe Biuro Wyborcze | Data wprowadzenia: 2010-09-22 08:53:15 | Data modyfikacji: 2010-09-23 13:31:45.
Gminna Komisja Wyborcza w Raczkach 

Postanowienie Nr 20/10 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 23 października 2010r. dot. przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów na radnych Rady Gminy Raczki w Okręgu Nr 1

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 23 października 2010r. w sprawie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w okręgu Nr 1

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 28 października 2010r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Raczki w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 października 2010r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Raczki bez głosowania

Uchwała Nr 4/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r.

Uchwała Nr 5/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Rackzi zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 października 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. -1

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. -2

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. -3

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 paździenrika 2010r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. -4

Uchwała Nr 6/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 29 października 2010r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego do Rady Gminy Raczki bez głosowania w okręgu nr 1

Uchwała Nr 7/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Załącznik Nr 1 - skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Załącznik Nr 2 - skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Załącznik Nr 3 - skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Uchwała Nr 8/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodo

Uchwała Nr 9/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Uchwała Nr 10/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, r

Załącznik do Uchwały Nr 10/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 10 listopada 2010r. - Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Informacja o zmianie składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w dniach 20 - 21 listopada 2010r.

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w dniach 4 - 5 grudnia 2010r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-10-12 12:17:46.
 
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-10-12 12:39:11.
 

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-10-26 08:31:48.
Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010  

Protokół z wyborów do Rady Gminy Raczki sporządzony dnia 22 listopada 2010r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Raczkach

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania do Rady Gminy Raczki

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Raczki

Uchwała Nr 11/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 22 listopada 2010r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Raczki w dniu 5 grudnia 2010r.

Protokół wyników ponownego głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Raczki z dnia 5 grudnia 2010r.

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2010r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 07:36:45 | Data modyfikacji: 2010-11-25 09:04:00.
 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. O ZBIORCZYCH WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. O WYNIKACH WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE KRAJU PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.


WYKAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST WYBRANYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.


WYKAZ WYBRANYCH RADNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:04:20 | Data modyfikacji: 2010-11-25 09:12:08.
Data wprowadzenia: 2010-11-25 09:04:20
Data modyfikacji: 2010-11-25 09:12:08
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski