Rok 2010

 
 Uchwała Nr XXXI/156/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-02-23 09:01:10.
 
 Uchwała Nr XXXI/157/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2010-02-23 09:13:36.
 
 Uchwała Nr XXXI/158/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-23 09:16:33.
 
 Uchwała Nr XXXI/159/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-02-23 09:18:50.
 
 Uchwała Nr XXXII/160/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 15:43:12.
 
 Uchwała Nr XXXII/161/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-03-05 15:49:34.
 
 Uchwała Nr XXXII/162/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 15:53:35.
 
 Uchwała Nr 951/10 z dnia 24 marca 2010r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO Białystok | Data wprowadzenia: 2010-04-30 09:44:44.
 
 Uchwała Nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2011.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-05 13:02:29.
 
  Uchwała Nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych, w celu zabezpieczenia umowy o pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach" w 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 13:15:00.
 
 Uchwała Nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 13:08:56.
 
 Uchwała Nr XXXVI/166/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:06:22.
 
 Uchwała Nr XXXVI/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:08:39.
 
 Uchwała Nr XXXVI/168/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Raczki do projektu pod nazwą "Suwalski Internet równych szans" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e- Inclusion.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:11:28.
 
 Uchwała Nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:14:21.
 
 Uchwała Nr XXXV/170/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa w miejscowości Raczki".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:19:47.
 
 Uchwała Nr XXXV/171/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo w km 11 + 553 - 12 + 930".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:22:58.
 
 Uchwała Nr XXXV/172/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:25:40.
 
 Uchwała Nr XXXVI/173/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:35:32.
 
 Uchwała Nr XXXVI/174/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:36:10.
 
 Uchwała Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:36:43.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:37:00.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:37:25.
 
 Uchwała Nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze roku budżetowe

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:37:56.
 
 Uchwała Nr XXXVI/177/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:38:19.
 
 Uchwała Nr XXXVI/178/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:38:43.
 
 Uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:39:05.
 
 Uchwała Nr XXXVII/180/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:37:15.
 
 Uchwała Nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:37:43.
 
 Uchwała Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:38:05.
 
 Uchwała Nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:38:26.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/184/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-10-28 21:46:08.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/185/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r, w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 21:53:38.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwłę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-10-28 21:58:53.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:04:49.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/188/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:09:30.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:13:43.
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. "Plan Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:16:04.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:20:29.
 
 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. "Plan Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-28 22:22:17.
 
 Uchwała Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:44:29.
 
 Uchwała Nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:46:07.
 
 Uchwała Nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:46:44.
 
 Uchwała Nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:47:07.
 
 Uchwała Nr XXXIX/195/09 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r.sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:47:40.
 
 Uchwała Nr XXXIX/196/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:48:03.
 
 Uchwała Nr XXXIX/197/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:48:30.
 
 Uchwała Nr XXXIX/198/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:48:53.
Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:48:53
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski