Rok 2010

XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 stycznia
2010 r. 

Protokół XXXI/10 z XXXI Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2009 roku.

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2009 rok.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2009 rok.

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXI/156/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Załącznik Nr 7 - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2010r.

Załącznik Nr 8 - Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2010 rok.

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXI/157/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistyc

Załącznik Nr 10 - Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2009 roku.

Załącznik Nr 11 - Sprawozdanie za 2009 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę.

Załącznik Nr 12 - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zalącznik Nr 13 - Uchwała Nr XXXI/159/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-02-22 11:01:05.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 lutego
2010 r. 

Protokół XXXII/10 Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 roku.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2009 roku

Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2009 roku

Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2009 roku

Załącznik Nr 4.1 - Plan finansowy za 2009 rok ZGKiM

Załącznik Nr 4.2 - Wynik na działalnościach ZGKiM w Raczkach na dzień 31.12.2009 r.

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2009.

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXII/160/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w spr. zm. uch. w spr. określenia szczeg. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niep. przedszkoli prow. przez osoby fiz. lub osoby prawne na terenie gm. Raczki

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXII/161/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w spr. okr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komu

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXII/162/10 Rady Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2010 r. w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-03-05 12:51:01.
XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca
2010 r. 

Protokół XXXIII/10 Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 roku

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIII/163/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2011.

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXIII/164/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych, w celu zabezpieczenia umowy o pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochron

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-05 12:11:39.
XXXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 kwietnia
2010 r. 

Protokół XXXIV/10 Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 roku

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.

Załącznik Nr 3 - Wniosek o udzielenie absolutorium

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr RIO.V.0035-8/10

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr RIO.V.0036-7/10

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXIV/166/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXIV/168/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r.w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Raczki do projektu pod nazwą "Suwalski Internet równych szans" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inn

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:40:37.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 maja 2010r. 

Protokół XXXV z XXXV Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr XXXV/170/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXV/171/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakan

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXV/172/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-28 10:57:34.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 czerwca
2010r.  

Protokół XXXVI/10 z XXXVI Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego.

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXXVI/173/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXXVI/174/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunk

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze roku budżetowe

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXVI/177/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie lu

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXVI/178/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:06:45.
XXXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 sierpnia
2010r.  

Protokół XXXVII/10 z XXXVII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 roku

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2010 roku

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr RIO. V – 0034 - 9/10

Załącznik Nr 4. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Załącznik Nr 5. – Projekt założeń społeczno – gospodarczych na 2011 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXVII/180/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:29:52.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
września 2010r.  

Protokół XXXVIII/10 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 roku

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXVIII/184/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXVIII/185/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępnienia wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem placu szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki.

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXVIII/188/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018".

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. "Plan Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXVIIII/190/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018".

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/190/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 września 2010 r. "Plan Odnowy Miejscowości Raczki w latach 2010 - 2018"

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-10-28 20:05:56.
XXXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29
października 2010r. 

Protokół XXXIX/10 z XXXIX Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010 roku.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Załącznik Nr 4. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2009 - 2010

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXXIX/191/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Raczki

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXXIX/194/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXXIX/195/09 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r.sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXXIX/196/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXXIX/197/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/171/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XXXIX/198/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 13. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:31:35.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:31:35
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski