Rok 2010

XXXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 stycznia
2010 r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-01-21 09:53:44.
XXXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 lutego
2010 r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-02-10 15:44:55.
XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca
2010r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2011

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych, w celu zabezpieczenia umowy o pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-03-24 09:39:20.
XXXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 kwietnia
2010r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Raczki do projektu pod nazwą "Suwalski internet równych szans" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeńs

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:02:33.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 maja 2010r.
 

projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa w miejscowości Raczki".

projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk - Józefowo w km 11 + 553 - 12 + 930".

projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-19 14:56:24.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 czerwca
2010r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finans

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłaceniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz warunki dopuszczalno

Zmiana projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w spłaceniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz warunki dopus

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-18 08:14:12.
XXXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 sierpnia
2010r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-08-10 08:10:58.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28
września 2010r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie realizacji w 2011 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-09-21 14:02:12.
XXXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29
października 2010r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia szczegółowego spsobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie projektów aktów prawnyc

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opłaty od posiadania psów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwałay Nr XXXV/171/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-10-21 12:07:36.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2010-10-21 12:07:36
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Romuald Dzienis