Rok 2009

XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 stycznia
2009r. 

Protokół XXII/09 z XXII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok

Załącznik Nr 3. - Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2008 rok

Załącznik Nr 4. - Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2008 rok

Załącznik Nr 5. - Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2008 roku

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XXII/112/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 7. - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Załącznik Nr 8. - Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2009 rok

Załącznik Nr 9. - Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w 2008 roku

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr XXII/113/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za waru

Załącznik Nr 11. - Uchwała Nr XXII/114/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Załącznik Nr 12. - Uchwała Nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Załącznik Nr 13. - Uchwała Nr XXII/116/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Raczki

Załącznik Nr 14. - Uchwała Nr XXII/117/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skierowaniem samochodów ciężarowych na drogę wojewódzk

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:52:25.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 lutego
2009r. 

Protokół XXIII/09 z XXIII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach za 2008 rok.

Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki

Załącznik Nr 5 – Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2008 rok.

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008.

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XXIII/118/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2011.

Załącznik Nr 8. - Uchwała Nr XXIII/119/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Punktu Przedszkolnego w Raczkach.

Załącznik Nr 9. - Uchwała Nr XXIII/120/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, trybu jej przyznawania i rozliczania

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:03:08.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 marca
2009r. 

Protokół XXIV/09 z XXIV Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XXIV/122/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XXIV/123/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XXIV/125/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/125/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie sfinansowania w 2009 roku udziału gminy w projekcie p.n. ,,Ostoja żubrów - szkoła przetrwania w Żubrynku”.

Załącznik Nr 8. - Uchwała Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-04-24 14:58:40.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 kwietnia
2009r. 

Protokół XXV/09 z XXV Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXV/128/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygo

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XXV/129/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Załącznik Nr 4. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu

Załącznik Nr 5. – Wniosek o udzielenie absolutorium

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V.0135-15/09

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr RIO.V.0136-16/09

Załącznik Nr 8. - Uchwała Nr XXV/130/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:39:39.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 4 czerwca
2009r. 

Protokół XXVI/09 z XXVI Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2010

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XXVI/134/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjneg

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XXVI/135/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-25 16:46:40.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 września
2009r.  

Protokół XXVII/09 z XXVII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 16 września 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2009 roku.

Załącznik Nr 3. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za pierwsze półrocze 2009 roku.

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr RIO. V – 0034 - 9/09

Załącznik Nr 5. – Projekt założeń społeczno – gospodarczych na 2010 rok.

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXVII/136/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa, o długości odcinka

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXVII/137/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXVII/138/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Powiatowi Suwalskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1125B granica województwa - Wierciochy w km 0 + 000 - 5 + 6

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-10-26 08:35:33.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26
października 2009r. 

Protokół XXVIII/09 z XXVIII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009 roku

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXVIII/139/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/139/09

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/140/09

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XXVIII/141/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/141/09

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-11-09 14:40:28.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 listopada
2009r. 

Protokół XXIX/09 z XXIX Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki.

Załącznik Nr 3. - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXIX/143/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweo dprowadzenie ścieków.

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXIX/144/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XXIX/145/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXIX/146/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XXIX/147/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XXIX/148/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinasowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe R

Załącznik Nr 12. – Plan zimowego utrzymania dróg

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr XXIX/151/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:12:58.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 grudnia
2009r. 

Protokół XXX/09 z XXX Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Załącznik Nr 1. - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Raczki w roku szkolnym 2008 – 2009.

Wyniki Szkół Podstawowych w 2009 roku

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr XXX/152/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr XXX/153/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr RIO.V.0033-15/09.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:02:13.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:02:13
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski