Rok 2009

XXII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 stycznia
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wyn

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-14 15:03:46.
XXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 lutego
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2011

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, trybu jej przyznawania i rozliczania

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-02-16 15:28:36.
XXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 marca
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie sfinansowania w 2009 roku udziału gminy w projekcie p.n. ,,Ostoja żubrów - szkoła przetrwania w Żubrynku”.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-03-23 08:09:00.
XXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 kwietnia
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-04-23 08:12:57.
XXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 4 czerwca
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2010.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-28 11:06:38.
XXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 16 września
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa, o długości odcinka 2,3 km"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-09-09 12:41:06 | Data modyfikacji: 2009-09-09 12:41:27.
XXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26
października 2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-10-16 08:47:24.
XXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 17 listopada
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawach wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2010 rok- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawach wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2010 rok - wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawach wysokości stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2010 rok - opłaty od posiadania psów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju O

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Załącznik do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-11-16 07:38:41.
XXX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 grudnia
2009r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Załącznik Nr 1 oraz 1a do Projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-14 07:50:02.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2009-12-14 07:50:02
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski