Rok 2008

XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 lutego
2008r. 

Protokół XIII/08 z XIII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczna w Raczkach za 2007 rok

Załącznik Nr 3 – Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2007 rok

Załącznik Nr 5 – Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2007 rok

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2007 rok

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XIII/63/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XIII/64/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr XIII/65/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych

Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XIII/66/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr XIII/67/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr XIII/68/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Załącznik Nr 13 - Uchwała Nr XIII/69/08 Rady Gminy Raczki z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-02-26 12:03:03.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 marca 2008r. 

Protokół XIV/08 z XIV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 18 marca 2008r.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 3 – Uchwała Nr XIV/70/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania"

Załącznik Nr 4 – Uchwała Nr XIV/71/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany statutu Gminy Raczki

Załącznik Nr 5 – Uchwała Nr XIV/72/08 Rady Gminy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 6 – Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gmniy Raczki z dnia 18 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-04-01 17:26:05.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 kwietnia
2008r. 

Protokół XV/08 z XV Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Uchwała Nr XV/74/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna”

Załącznik Nr 3 – Uchwała Nr XV/75/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 4 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu

Załącznik Nr 5 – Wniosek o udzielenie absolutorium

Załącznik Nr 6 – Uchwała Nr RIO.V.0131-1-8/08

Załącznik Nr 7 – Uchwała Nr RIO.V.0131-2-13/08

Załącznik Nr 8 – Uchwała Nr XV/76/08 Rady Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-08 15:14:00.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 maja 2008r. 

Protokół XVI/08 z XVI Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 15 maja 2008r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach, związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XVI/78/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XVI/79/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XVI/80/08 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-28 09:33:16.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 1 lipca 2008r.
 

Protokół XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 1 lipca 2008r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Załącznik 1a do Uchwały Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r.

Załącznik 2a do Uchwały Nr XVII/81/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r.

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XVII/82/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XVII/83/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XVII/84/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowanego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa n

Zalącznik Nr 6. - Uchwała Nr XVII/85/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr. 8 - Uchwała Nr XVII/87/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Załącznik Nr 9. - Uchwała Nr XVII/88/08 Rady Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-07-21 08:01:18.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 sierpnia
2008r. 

Protokół XVIII/08 z XVIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 28 sierpnia 2008r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2008 roku

Załącznik Nr 3. – Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za pierwsze półrocze 2008 roku

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr RIO.V.0131-5-16/08

Załącznik Nr 5. – Projekt założeń społeczno – gospodarczych na 2009 rok

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XVIII/90/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drog

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r.

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XVIII/91/08 Rady Gminy Raczki z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:26:11.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 8 października
2008r.  

Protokół XIX/08 z XIX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 8 października 2008r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XIX/92/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XIX/93/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania

Załącznik Nr 5. - Uchwała Nr XIX/95/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XIX/96/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr XIX/97/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Załącznik Nr 8. - Uchwała Nr XIX/98/08 Rady Gminy Raczki z dnia 8 października 2008r. w sprawie diet dla sołtysów

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-28 14:33:37.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 listopada
2008r. 

Protokół XX/08 z XX SEsji Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 3. - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XX/99/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr XX/100/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr XX/101/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr XX/102/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr XX/103/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr XX/104/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr XX/105/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr XX/106/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa ul. Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr XX/107/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Załącznik Nr 13. – Plan zimowego utrzymania dróg

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-12-05 08:56:21.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 grudnia
2008r.  

Protokół XXI/08 z XXI Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Uchwała Nr XXI/108/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Załącznik Nr 3. - Uchwała Nr XXI/109/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Załącznik Nr 4. - Uchwała Nr XXI/110/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 5 – Uchwała Nr RIO.V.0131-6-12/08

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr XXI/111/08 Rady Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:10:32.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2009-01-07 13:10:32
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski