Rok 2008

XIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 lutego
2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-02-07 13:07:56.
XIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 marca 2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego ,,Pomoc państwa zakresie dożywiania"

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany statutu Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-03-13 07:47:00.
XV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 kwietnia
2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Suwalszczyzna”.

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki określająca zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie nadania miejscowości Raczki statusu miasta

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-04-21 13:10:00.
XVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 maja 2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żubrynku

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-05-08 08:29:13.
XVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 1 lipca 2008r.
 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowanego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: ,,Dro

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Karosacja samochodu specjalnego Star 266

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich granic

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie utworzenia przedszkola samorządowego

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-06-20 09:50:26.
XVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 sierpnia
2008 r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: ,,Droga Wojewódzka - Jaśki - Święte Miejsce, Wronowo

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Raczki

Załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Raczki

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-08-21 09:51:00.
XIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 8 października
2008r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni żwirowe

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie diet dla sołtysów

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-10-01 07:56:42.
XX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 listopada
2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie opłaty od posiadania psów

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa ul. Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach”

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-11-13 07:34:05.
XXI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 grudnia
2008r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy Raczki na 2009 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:23:45.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2008-12-15 13:23:45
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski