Rok 2006

XXXIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 26 stycznia
2006r. 
 protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 26 stycznia 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:03:32.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:07:27.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIII/147/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:11:38 | Data modyfikacji: 2006-02-07 07:14:18.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXIII/148/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2008.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:13:48.
 
 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:18:44.
 
 Załącznik Nr 5 - Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za rok 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:20:34.
 
 Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:22:27.
 
 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:23:42.
 
 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:25:01.
 
 Załącznik Nr 9 - Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2005 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:26:10.
 
 Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXXIII/149/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:27:53.
 
 Załącznik Nr 11 - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:29:14.
 
 Załącznik nr 12 - Plan pracy Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-02-07 07:30:17.
XXXIV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 lutego
2006r. 
 Protokół XXXIV/06 z XXXIV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 21 lutego 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:23:45.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:25:02.
 
 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2005r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:27:52 | Data modyfikacji: 2006-03-07 09:28:11.
 
 Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu ZGKiM w Raczkach za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:29:11 | Data modyfikacji: 2006-03-07 09:30:58.
 
 Załącznik Nr 4 - Informacja z wykonania zadań rzeczowych i finansowych za rok 2005 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:30:36.
 
 Załącznik Nr 5 - Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za rok 2005

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Izabela Muszczynko | Data wprowadzenia: 2006-03-07 09:32:38.
XXXV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca
2006r. 
 Protokół XXXV/06 z XXXV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 30 marca 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-11 07:54:36.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-04-11 07:56:34.
 
 Załącznik Nr 2 - Postanowienie Państwowego Powiatowegi Inspektora Sanitarnego w Suwałkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-04-11 07:58:10.
 
 Załącznik Nr 3 _ Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:02:29.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr RIO.V.3/6/05

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:04:38.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXV/151/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-04-11 08:09:20.
XXXVI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 kwietnia
2006r. 
 Protokół Nr XXXVI/06 z XXXVI Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 27 kwietnaia 2006r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:06:42 | Data modyfikacji: 2006-06-02 11:56:42.
 
 Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:07:59.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXVI/152/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:10:32 | Data modyfikacji: 2006-05-11 07:10:56.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXVI/153/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:12:44.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXVI/154/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:17:19.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XXXVI/155/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:19:17.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXVI/156/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:26:37.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr XXXVI/157/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:31:04.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XXXVI/158/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie sfinansowania w 2007 roku udziału gminy w projekcie p.n. "Zakup wyposażenia do Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Raczkach"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:34:12 | Data modyfikacji: 2006-05-11 07:34:30.
 
 Załącznik Nr 9 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu budżetu gminy za 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:36:21.
 
 Załącznik Nr 10 - Wniosek o udzielenie absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:37:34 | Data modyfikacji: 2006-05-11 07:37:48.
 
 Załącznik Nr 11 - Uchwała RIO.V./0131-1-6/06

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:39:03.
 
 Załącznik Nr 12 - Uchwała RIO.V.0131-2-7/07

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:40:15.
 
 Uchwała Nr XXXVI/159/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-05-11 07:42:11.
XXXVII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 maja
2006r. 
 Protokół Nr XXXVII/06 z XXXVII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 30 maja 2006r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:38:15.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:39:58 | Data modyfikacji: 2006-06-07 09:40:36.
XXXVIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 czerwca
2006r. 
 Protokól Nr XXXVIII/06 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 28 czerwca 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:17:46.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:19:13.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXVIII/160/06 rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:26:11 | Data modyfikacji: 2006-07-10 12:26:30.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XXXVIII/161/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za I półrocze roku budżetowego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:30:49 | Data modyfikacji: 2006-07-10 12:31:07.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XXXVIII/162/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:33:06.
 
 Załącznik Nr 5 - Informacja Wójta Gminy Raczki o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania przestrzennego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:36:40.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XXXVIII/163/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie oceny aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2006-07-10 12:40:11.
XXXIX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 25 lipca 2006
roku 
 Protokół Nr XXXIX/06 z XXXIX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25 lipca 2006 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-08 10:20:38 | Data modyfikacji: 2006-08-25 12:47:26.
 
 Załącznik Nr 1 - sprawozdanie z pracy Wójta w okresie między sesjami do przedstawienia na XXXIX Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 25 lipca 2006 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-08 10:22:47 | Data modyfikacji: 2006-08-08 10:23:22.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XXXIX/164/06 Rady Gminy Raczki z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-08-08 10:25:16.
XL Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 23 sierpnia 2006
roku 
 Protokół Nr XL/06 z XL Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 23 sierpnia 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:38:26.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał rady podjętych w I półroczu 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:40:44.
 
 Załącznik Nr 2 - Zarządzenie Nr 255/06 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za I półrocze 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:43:50.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Raczki informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 roku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:47:00.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XL/165/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:49:23 | Data modyfikacji: 2006-09-04 14:20:36.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:51:50 | Data modyfikacji: 2006-09-04 12:54:19.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XL/167/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Rozwoju Wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2006-09-04 12:53:47.
XLI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 12
października 2006r. 
 Protokół Nr XLI/06 z XLI Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006 r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-20 09:48:27.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-20 09:50:04.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XLI/168/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 09:55:31.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XLI/169/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie przyznania dotacji budżetowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 09:58:06.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała nr XLI/170/06 Rady Gminy raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z uchwały budżetowej na 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:00:21.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XLI/171/06 Rady Gminy Raczki z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:30:24 | Data modyfikacji: 2006-10-26 11:41:29.
 
 Załącznik Nr 6 - Założenia do projektu budżetu gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:05:54.
 
 Załącznik Nr 7 - Informacja z przeprowadzonej analizy ośwaidczeń majątkowych złozonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:10:35.
 
 Załącznik Nr 8 - Informacja z przeprowadzonej analizy ośwaidczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:20:57.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2006-10-20 10:20:57
Autor: Elżbieta Sieńkowska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska