Rok 2007

 
 Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:25:46 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:30:16.
 
 Załącznik do uchwały - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:27:14 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:32:31.
 
 Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:29:19.
 
 Załącznik do uchwały - protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:31:59.
 
 Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:34:50.
 
 Załącznik do uchwały - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:37:15.
 
 Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:38:40.
 
 Uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:40:29.
 
 Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:42:00.
 
 Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. z 14 grudnia 2006r. Nr 294, poz. 2979)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-08 07:11:37 | Data modyfikacji: 2006-12-14 07:20:03.
 
 Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2007 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 14 grudnia 2006r. Nr 294, poz. 2980)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-08 07:13:05 | Data modyfikacji: 2006-12-14 07:21:17.
 
 Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 29 grudnia 2006r. Nr 306, poz. 3272)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-08 07:15:20 | Data modyfikacji: 2006-12-29 12:12:28.
 
 Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-12-08 07:16:34.
 
 Uchwała nr II/11/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-12-08 07:18:42.
 
 Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. z 15 stycznia 2007r.Nr 13, poz. 137)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:20:31 | Data modyfikacji: 2007-01-16 13:59:26.
 
 Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:21:52.
 
 Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:23:56.
 
 Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:25:10.
 
 Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:26:34.
 
 Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:27:31.
 
 Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:28:43.
 
 Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2 stycznia 2007r. Nr 1, poz.9)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-27 08:30:05 | Data modyfikacji: 2007-01-09 10:12:37.
 
 Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokośc i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 16 lutego 2007r. Nr 44, poz. 358)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:16:08 | Data modyfikacji: 2007-02-16 11:17:23.
 

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:19:05 | Data modyfikacji: 2007-02-05 11:32:16.
 

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Załącznik do Uchwały Nr IV/22/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:38:59 | Data modyfikacji: 2007-02-05 11:43:28.
 
 Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:45:37.
 
 Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:47:36.
 
 Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:49:38.
 
 Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-05 11:50:49.
 
 Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2007-03-01 09:19:54 | Data modyfikacji: 2007-03-01 09:21:12.
 
 Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-03-01 09:23:22.
 
 Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-03-01 09:25:11.
 
 Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2007r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2007 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-04-04 10:46:05.
 
 Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-04 09:24:46 | Data modyfikacji: 2007-04-04 09:30:19.
 
 Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:03:06.
 
 Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Raczki projektów p.n ,,Akademia Jutra” realizowanych w latach 2007 i 2008 w Gimnazjum w Raczkach oraz w Szkole Podsta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:03:55.
 
 Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych do kwoty 110 tys. zł związanych z realizacją projektu ,,Nasza Szkoła, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” przez Szkołę Podstawową w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:05:40 | Data modyfikacji: 2007-04-24 11:06:32.
 
 Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:09:45.
 
 Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:10:30.
 
 Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie odwołania sekretarza gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:19:59 | Data modyfikacji: 2007-04-24 11:25:20.
 
 Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie powołania sekretarza gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 11:22:27 | Data modyfikacji: 2007-04-24 11:25:55.
 
 Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-06-22 14:19:40.
 
 Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2007-06-22 14:20:40.
 
 Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzina Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2007-06-22 14:23:17.
 
 Uchwała Nr IX/42/07 Rady Gminy Raczki z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-09-12 07:41:01.
 
 Uchwała Nr IX/43/07 Rady Gminy Raczki z dnia 11 września 2007r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2008-2011

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:24:34.
 
 Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:25:34.
 
 Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:26:56.
 
 Uchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:27:46.
 
 Uchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:13:29.
 
 Uchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:16:02.
 
 Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:17:08.
 
 Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:18:01.
 
 Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. dotyczącej procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:32:10.
 
 Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:33:09.
 
 Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:33:59.
 
 Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-11-19 10:34:52.
 
 Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:05:08 | Data modyfikacji: 2007-12-19 09:05:48.
 
 Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:07:05.
 
 Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:08:09.
 
 Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:10:02.
 
 Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2007 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:11:00.
 
 Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2008 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:12:34.
Data wprowadzenia: 2007-12-19 09:12:34
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski