Rok 2007

II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 6 grudnia 2006r. 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

prolekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

 projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:13:17.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:16:57.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:18:03 | Data modyfikacji: 2006-11-30 13:18:31.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:20:23.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 grudnia
2006r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:54:09.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:55:15 | Data modyfikacji: 2006-12-12 15:02:02.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:56:52.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:58:01 | Data modyfikacji: 2006-12-21 08:31:04.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:59:58.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 15:00:55.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 15:01:38 | Data modyfikacji: 2006-12-12 15:01:49.
 
 Projekt uchwały rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 15:03:27.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 stycznia
2007r. 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie regulaminu określającego wysokośc oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:32:01.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do sporządzenia zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:35:42.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:39:30 | Data modyfikacji: 2007-01-18 13:39:50.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:41:21.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:42:22 | Data modyfikacji: 2007-01-18 13:43:14.
 
 Projekt uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-18 13:47:38.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 lutego 2007
roku 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:16:24 | Data modyfikacji: 2007-02-20 14:16:43.
 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:18:57 | Data modyfikacji: 2007-02-20 14:20:46.
 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-20 14:20:21.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 marca 2007
roku 
 Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy Raczki na 2007 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:11:18.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 kwietnia
2007r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Raczki projektów p.n ,,Akademia Jutra” realizowanych w latach 2007 i 2008 w Gimnazjum w Raczkach oraz w Szkole Podstawowej we wsi Wronowo

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie udzielenia absolutorium

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-12 07:47:34.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 czerwca
2007r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powołania zespołu opiniującego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczkiw sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzina Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-06-08 13:03:27.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 11 września
2007r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2008-2011

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-08-30 09:04:30 | Data modyfikacji: 2007-08-30 09:07:28.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 listopada
2007r.  

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie opłaty od posiadania psów

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. dotyczącej procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-19 09:46:14.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 grudnia
2007r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłaca

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2007 roku

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy Raczki na 2008 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-12-07 11:23:21.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 stycznia
2008r. 

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia pracy Komisji Rady

Projekt Uchwały Rady Gminy Raczki w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

 

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-14 20:27:18.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2008-01-14 20:27:18
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Romuald Dzienis