Rok 2007

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 22 listopada
2006r. 
 Protokól I/06 z I Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 22 listopada 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:45:54 | Data modyfikacji: 2006-11-30 13:08:19.
 
 Załącznik Nr 1 - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:49:02.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:50:52 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:51:31.
 
 Załącznik Nr 3 - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:53:00.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:54:40.
 
 Załącznik Nr 5 - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:55:57.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 12:58:06 | Data modyfikacji: 2006-11-30 12:58:57.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr I/4/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:02:44.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:04:33.
 
 Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr I/6/06 Rady Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-11-30 13:06:33.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 6 grudnia 2006r. 
 Protokół II/06 z II Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 6 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:28:53.
 
 Załacznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:30:20.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:33:25.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr II/8/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:37:30.
 
 Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:40:41.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Raczki w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:43:04.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr II/11/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-12-12 14:45:55.
 
 Załącznik Nr 7 - Plan zimowego utrzymania dróg

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-12-12 15:07:01.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 21 grudnia
2006r. 
 Protokół III/06 z III Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 21 grudnia 2006r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:08:21.
 
 Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:10:33.
 
 Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:14:02.
 
 Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:17:06.
 
 Załacznik Nr 4 - Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2007

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:19:38.
 
 Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:21:52.
 
 Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:24:06 | Data modyfikacji: 2007-01-04 11:25:44.
 
 Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:27:37.
 
 Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:29:10.
 
 Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2007-01-04 11:31:01.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 stycznia
2007r. 

Protokół IV/07 z IV Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 29 stycznia 2007r.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Raczki w 2006r.

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki p

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Załącznik do Uchwały Nr IV/21/07

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/07

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Załącznik Nr 10 - Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Załącznik Nr 11 - Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-07 11:28:27.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 lutego 2007
roku 

Protokół V/07 z V Secji Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007 roku

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Informacja z wykonania zadań rzeczowo - finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raczkach za rok 2006

Załącznik Nr 3 - Informacja z wykonania zadań finansowych i rzeczowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach za rok 2006

Załącznik Nr 4 - Informacja z przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2006 rok

Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok

Załącznik Nr 6 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2006 rok

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Raczki z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wierciochach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-03-07 09:23:00.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 29 marca 2007
roku 

Protokół VI/07 z Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2007 roku

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr RIO.V.0131-6-16/06 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki projekcie budżetu gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy Raczki w sprawie budżetu gminy Raczki na 2007 r

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 marca 2007 roku sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-04 08:46:19.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 kwietnia
2007r. 

Protokół VII/07 z VII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Raczki projektów p.n ,,Akademia Jutra” realizowanych w latach 2007 i 2008 w Gimnazjum w Raczkach oraz w Szkole

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych do kwoty 110 tys. zł związanych z realizacją projektu ,,Nasza Szkoła, opracowanie i wd

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 6 - Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o wykonaniu budżetu gminy za 2006 rok

Załącznik Nr 7 - Wniosek o udzielenie absolutorium

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr RIO.V.0131-1-8/07

Załącznik Nr 9 – Uchwała Nr RIO.V.0131-2-12/07

Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie odwołania sekretarza gminy

Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie powołania sekretarza gminy

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-04-24 10:06:14.
VIII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 czerwca
2007r. 

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

Załącznik Nr 3 – Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach związanych z uchwaleniem planu miejscowego

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzina Gminy Raczki na lata 2007 – 2017

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-06-22 14:00:20 | Data modyfikacji: 2007-06-22 14:14:09.
IX Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 11 września
2007r. 

Protokół IX/07 z IX Sesji Rady gminy Raczki z dnia 11 września 2007r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2007r

Załącznik Nr 3 - Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Raczki

Załącznik Nr 4 – Uchwała Nr RIO.V.0131-5-4/07

Załącznik Nr 5 – Założenia do projektu budżetu gminy na 2008 rok

Załącznik Nr 6 – Uchwała Nr IX/42/07

Załącznik Nr 7 -Protokół z posiedzenia Komisji Opiniującej kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach

Załącznik Nr 8 – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 9 Uchwała Nr IX/43/07

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-09-18 11:47:01.
X Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 15 listopada
2007r.  

Protokół X/07 z X Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 15 listopada 2007r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr X/44/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr X/45/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy oraz Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr X/46/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr X/47/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr X/48/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 7 - Uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr X/50/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Załącznik Nr 9 - Uchwała Nr X/51/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/166/06 Rady Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2006 r. dotyczącej procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materi

Załącznik Nr 10 - Uchwała Nr X/52/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 11 - Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodn

Załącznik Nr 12 - Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

Załącznik Nr 13 - Plan zimowego utrzymania dróg

Załącznik Nr 14 – Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 15 - Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-11-20 11:23:21.
XI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 18 grudnia
2007r. 

Protokół XI/07 z Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 1 - Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami do przedstawienia na XI Sesji Rady Gminy Raczki

Załącznik Nr 2 - Uchwała Nr XI/55/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr XI/56/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pr

Załącznik Nr 4 - Uchwała Nr XI/57/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy

Załącznik Nr 5 - Uchwała Nr XI/58/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Załącznik Nr 6 - Uchwała Nr XI/59/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wydatków, które nie wygasną z upływem 2007 roku

Załacznik Nr 7 - Uchwała Nr RIO.V.0131-6-16/07 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Raczki na 2008 rok.

Załącznik Nr 8 - Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2008 r

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-12-21 09:11:10.
XII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 24 stycznia
2008r. 

Protokół XII/08 z XII Sesji Rady Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2008r.

Załącznik Nr 1 – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok

Załącznik Nr 3 – Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2007 rok

Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2007 rok

Załącznik Nr 5 – Sprawozdanie z dotychczasowego wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 roku

Załącznik Nr 6 Uchwała Nr XII/61/08 Rady Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Załącznik Nr 7 – Plan pracy Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Załącznik Nr 8 – Plan pracy Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki na 2008 rok

Załącznik Nr 9 – Sprawozdanie z funkcjonowania oświaty w 2007 roku

Załącznik Nr 10 – Uchwała Nr XII/62/08 Rady Gminy Raczki z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2008-01-31 09:05:33.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2008-01-31 09:05:33
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski