Rok 2010

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lutego 2010 r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bakaniuk oraz miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-02-01 15:41:07 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:50:11.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Bakaniuk i Franciszkowo zlokalizowanego na działkach 125/2 i 159 w obrębie Bakaniuk oraz nr 19 w obrębie Franciszkowo w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-03-05 08:02:57 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:50:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2010 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego przechodzącej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210/2, 210/1, 211, 187, 196, 188, 192, 213, 214, 215, 194, 216, 195, 190, 191 położonych w miejscowości Lipówka, gm. Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-03-10 08:59:47 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:50:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowanie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego przechodzącej przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 57, 105, 119, 219, 112, 113, 117, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 129, 145/1, 145/2, 145/3, 146/2, 147, 148/2, 104, 150, 151/2, 152/6, 152/7, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162 i 163 położonych w miejscowości Lipówka, gm. Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-03-10 09:10:58 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:51:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 marca 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-03-11 14:39:59 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:51:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Dowspudzie gm. Raczki zlokalizowanej na działce 44/2 w Dowspudzie, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-03-12 16:14:24 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:51:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Raczki na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016" wraz z wieloletnim "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raczki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2010-04-07 12:31:36 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:52:02.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 kwietnia 2010r. dot. budowy linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:10:45 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:52:45.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 kwietnia 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-05-10 10:09:40 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:53:02.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2010r. dot. budowy linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nN, linii napowietrznej nN 0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-06-04 10:10:11 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:53:15.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe –Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11+480 - 12+930 (1,45km)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:50:23 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:53:43.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Rackzi z dnia 16 lipca 2010r. o wydaniu decyzji o przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 – Białe –Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo w km 11+480 - 12+930 (1,45km)

 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lipca 2010r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Chodźki gm. Raczki zlokalizowanego na działkach nr 63/1, 66/1, 69/1, 72/1 i 75/1 w obrębie ewidencyjnym Chodźki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-07-02 15:39:19 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:53:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lipca 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Witówka – Jankielówka – Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:35:12 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:54:08.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2010r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka – Jankielówka – Ziółkowo w gminie Raczki

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2010r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Obiweszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 08 października 2010r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2010r. dot. przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Raczkach

 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 września 2010r. dot. dotacji celowej na zadania publiczne

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-09-08 13:29:40 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:54:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 września 2010r. dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 125/2 i 159 w miejscowości Bakaniuk, gm. Raczki oraz na działce nr geod. 19 w miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-09-22 14:37:28 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:54:40.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2010r. dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-09-30 08:56:33 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:54:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2010r. dot. wykonania robót budowlanych w Ośrodku Zdrowia w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-11-25 08:55:09 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:55:08.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2010r. dot. konsultacji Rocznego Programu współpracy Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2010-12-07 15:23:00 | Data modyfikacji: 2011-01-13 11:55:25.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2010r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA IV gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:46:18.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2011-01-17 12:46:18
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski