Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej

 
Sprawa: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 1,
tel. (87) 56-85-925
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy
Wymagane dokumenty: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Opłaty: Urząd może pobrać opłatę od informacji udostępnionych w wysokości kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, o którym mowa wyżej, osoba zostanie poinformowana o powodach opóźnienia i terminie w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy i opłaty: Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Na wniosek udostępnia się informacje publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie jest wymagany pisemny wniosek w przypadku informacji, której udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-19 16:11:00 | Data modyfikacji: 2019-03-06 12:52:47.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2003-09-19 16:11:00
Data modyfikacji: 2019-03-06 12:52:47
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski