Prawo miejscowe

 

Na podstawie  upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzedów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem gminy, zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Akty normatywne  zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na obszarze gminy wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Poniżej zamieszczono aktualnie obowiązujące akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy.

 Zobacz również: Podatki i opłaty , Planowanie przestrzenne

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-03-05 11:59:05 | Data modyfikacji: 2006-06-01 13:42:23.
 
 Nr II/4/02 z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Raczki miejsc sprzedawania i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 14, poz. 364)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-03-05 07:54:08 | Data modyfikacji: 2004-03-05 08:00:51.
 
 Nr III/16/02 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zaliczenia ulic w miejscowości Raczki do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 5, poz.166)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:29:48.
 
 Nr III/23/02 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 5, poz.170)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:32:49.
 
 Nr IV/28/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany statutów sołectw (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 15, poz.389)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:40:17.
 
 Nr VII/43/03 z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 64, poz.1332)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:44:09.
 
 Nr VII/44/03 z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z nimi (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 64, poz.1333)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:49:39.
 
 Nr VIII/46/03 z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1555)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:52:36.
 
 Nr VIII/47/03 z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie nadania nazw ulicom w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1556)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-03-05 08:58:17 | Data modyfikacji: 2004-03-05 09:06:31.
 
 Nr VIII/49/03 z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 80, poz.1557)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-03-05 09:05:40.
 
 Nr XIII/64/03 z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 137, poz. 2958)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-03-05 09:09:21.
 
 Nr XIII/66/03 z dnia 19 grudnia 2003r.w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 137, poz.2959)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-05 09:12:08.
 
 Nr XVI/81/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.930)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-26 14:24:51 | Data modyfikacji: 2004-05-10 12:04:22.
 
 Nr XVI/83/04 z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54, poz.931)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-26 14:26:53 | Data modyfikacji: 2004-05-10 12:05:16.
 
 Nr XVIII/88/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1847)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:30:48 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:33:29.
 
 Nr XVIII/89/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1848)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:33:12 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:32:25.
 
 Nr XVIII/90/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 136, poz. 1849)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-07 08:35:29 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:31:23.
 
 Uchwała Nr XIX/94 Rady Gminy Raczki z dnia 27 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Podl. z 8.10.2004r. Nr 153, poz. 2032)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:43:19.
 
 Uchwała Nr XX/100/04 Rady Gminy Raczki z dnia 16 listopada 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach (Dz.Urz.Woj.Podl. z 25.XI.2004r. Nr 178, poz. 2370)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 13:48:34.
 
 Uchwała Nr XXI/104/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz. 2833)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-21 09:10:47 | Data modyfikacji: 2004-12-21 10:21:38.
 
 Uchwała Nr XXI/106/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycili szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2835)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-21 09:45:58.
 
 Uchwała Nr XXI/109/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 202, poz.2838)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 09:55:02.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 09:57:34.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 09:58:55.
 
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:00:28.
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/109/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:02:02.
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:03:31.
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 7 grudnia 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:04:58.
 
 Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 202, poz.2839)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-21 10:07:43.
 
 Uchwała Nr XXIV/121/05 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 51, poz.689)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2005-03-08 13:15:40.
 
 Uchwała Nr XXV/123/05 Rady Gminy Raczki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 78, poz.1010)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2005-04-07 08:31:35.
 
 Uchwała Nr XXVI/128/05 Rady Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowaszchniania i rozwoju kultury oraz twórczości artystycznej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz. 1441)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-05-19 11:46:51.
 
 Uchwała Nr XXXI/142/05 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępst oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl.z 2006r. Nr 12, poz.169)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-01-19 09:40:54.
 
 Uchwała Nr XXXIII/147/06 Rady Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 56, poz.638)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-03-02 07:06:25.
 
 Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 118, poz.1124)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-05-19 08:34:56.
 
 Uchwała Nr XXXVI/154/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 140, poz.1346)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2006-06-01 12:43:27 | Data modyfikacji: 2006-06-01 13:17:07.
 
 Uchwała Nr XXXVI/156/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 140, poz. 1347)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-01 13:16:41.
 
 Uchwała Nr XXXVI/157/06 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr140, poz.1348)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2006-06-01 13:20:46 | Data modyfikacji: 2006-06-01 13:21:34.
 
 Uchwała Nr XXXVIII/160/06 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 19 lipca 2006r. Nr 188, poz. 1781)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:36:24.
 
 Postanowienie Nr 7/06 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 września 2006r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raczki na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2006-09-11 12:07:58 | Data modyfikacji: 2006-09-11 12:20:33.
 
 Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 29 grudnia 2006r. Nr 306, poz. 3272)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2006-12-29 12:15:49.
 
 Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Raczki z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. z 15 stycznia 2007r. Nr 13, poz. 137)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2007-01-16 14:06:34.
 
 Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 16 lutego 2007r. Nr 44, poz. 358)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2007-02-16 11:22:47.

Zobacz:
 Tematycznie .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2007-02-16 11:22:47
Autor: Jadwiga Szymulewska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska