Rok 2004

Projekty uchwał wniesione pod obrady XIV Sesji
Rady Gminy w dniu 10 lutego 2004r. 
 Projekt uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:15:14 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:43:15.
 
 Projekt uchwały sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:16:16 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:42:19.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-02-02 11:17:15 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:41:50.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XV Sesji
Rady Gminy Raczki 
 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania części wsi Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:15:06 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:41:04.
 
 Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:18:33 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:40:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie sfinansowania zadania pod nazwą "Remont Szkoły Podstawowej w Jaśkach" z udziałem środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - Edukacja.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-03-04 13:20:35 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:40:24.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XVI Sesji
Rady Gminy Raczki 
 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:32:24 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:40:01.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:44:57 | Data modyfikacji: 2004-04-13 12:49:12.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:46:32.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:48:53.
 
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:50:41.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-04-13 12:51:45.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XVII Sesji
rady Gminy Raczki w dniu 17 czerwca 2004r. 
 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 07:58:14 | Data modyfikacji: 2004-09-21 08:02:13.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:05:21.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XVIII Sesji
Rady Gminy Raczki w dniu 24 sierpnia 2004r. 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:08:42.
 
 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomosci gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupiałło | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:11:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:13:01.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:14:41.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należnosci

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:17:17.
 
 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na współfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej we wsi Ludwinowo. Szczodruchy, Bolesty wraz z rozbudową stacji wodociągowej we wsi Wierciochy"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:20:27.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżevie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:21:56.
 
 Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-09-21 08:24:11.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XIX Sesji
Rady Gminy Raczki w dniu 27 września 2004r. 
 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Justyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:13:11.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z sali sportowej przy Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:14:19.
 
 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:15:36.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:16:57.
 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:18:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-09-21 09:20:38.
Projekty uchwal wniesione pod obrady XX Sesji Rady
Gminy Raczki w dniu 16 listopada 2004r. 
 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-11-10 12:28:04.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-11-10 12:29:35 | Data modyfikacji: 2004-11-10 12:31:44.
 
 Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-11-10 12:31:01.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2004-11-10 12:33:02.
 
 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-11-10 12:35:00.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XXI Sesji
Rady Gminy Raczki 
 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęc nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:31:49.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:33:55.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:35:22.
 
 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:36:40.
 
 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:37:44.
 
 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:39:29.
 
 Projekt uchwały w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i lesnego od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:41:19.
 
 Projekt uchwały w sprawie opłaty administracyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:42:20.
 
 Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:43:47.
 
 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-02 12:45:39.
Projekty uchwał wniesione pod obrady XXII Sesji
Rady Gminy Raczki 
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:08:24.
 
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:11:12.
 
 Projekt uchwały wsprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:12:13.
 
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:13:06.
 
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:14:05 | Data modyfikacji: 2004-12-27 13:15:16.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:14:05
Data modyfikacji: 2004-12-27 13:15:16
Autor: Teresa Kiersztyn
Opublikowane przez: Krystyna Majewska