Rok 2005/2005

Kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu
spraw obywatelskich 

W dniach od 25 sierpnia 2004r.
do dnia 14 września 2004r. w Urzędzie Gminy Raczki została przeprowadzona
kontrola obejmująca wywiązywanie się urzędu z realizacji zadań z zakresu spraw
obywatelskich w latach 2002 – 2003. Kontrolę przeprowadził specjalista kontroli
państwowej z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Białymstoku. Protokół
kontroli podpisano dnia 28 września 2004r.


W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 października 2004r.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku pozytywnie oceniła działalność
Gminy w zakresie prowadzenia ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych
oraz obsługi rejestru wyborców, mimo stwierdzonych uchybień, nie mających jednak
zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność.


Przedstawiając ocenę i uwagi zawarte w wystąpieniu
pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wniosła o:


- uwzględnienie obowiązującego stanu prawnego przy
wydawaniu decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego,


- rzetelne weryfikowanie zgłoszeń pobytu stałego i
wniosków o wymeldowanie z pobytu stałego,


- wyeliminowanie braków i uchybień w prowadzonym rejestrze
wyborców, - zaktualizowanie funkcjonujących w Gminie zasad i systemu
przetwarzania danych osobowych do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych.


Odpowiedź Wójta Gminy na zalecenia zwarte w
wystąpieniu pokontrolnym

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-10-12 08:58:59 | Data modyfikacji: 2004-12-27 14:20:57.
Kontrola w zakresie organizacji i funkcjonowania
administracji gminnej i organów gminy 

W dniach od 25 listopada 2004r. do dnia 30 listopada 2004r. w Urzędzie Gminy Raczki została przeprowadzona kontrola, której przedmiotem była organizacja pracy oraz funkcjonowanie urzędu i organów gminy.


Kontrolą objęto rok 2003 i rok 2004.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.


Protokół kontroli podpisano dnia 13 grudnia 2004r.


Treść wystąpienie pokontrolnego


Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna MajewskA | Data wprowadzenia: 2004-12-27 13:46:52 | Data modyfikacji: 2005-02-01 10:03:51.
Kontrola w zakresie prawidłowości klasyfikacji
podatku od towarów i usług  

W dniach 04.02 - 11.02.2005 roku w pracownicy Urzedu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, Ośrodek Zamiejscowy w Suwałkach dokonali kontroli dotyczącej prawidłowości klasyfikowania podatku od  towarów i usług do kosztów klasyfikowanych w Programie SAPARD, dotyczącej inwestycji realizowanej  przez Gminę  w 2003 roku pod nazwą „Budowa wodociągu zbiorowego wraz  z rozbudową stacji wodociągowej realizowanych w miejscowościach : Koniecbór , Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie i SUW Podwysokie."


Zakres kontroli obejmował:


- prawidłowość umowy na wspólfinansowanie ze środków programu SAPARD z ARiMR w Warszawie, Oddział w Białymstoku,


- prawidłowośc umowy z wykonawcą na realizację w/w zadania,


prawidłowość dowodów księgowych dotyczących uregulowania zobowiązań dla wykonawcy,


- prawidłowośc protokołu odbioru końcowego i przekazanie do eksploatacji inwestycji,


- prawidłowość wniosku o płatnośc do ARiMR.


 


 


 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2005-02-16 15:13:45.
Kontrola problemowa: wykorzystanie środków
finansowych budżetu państwa przeznaczonych na
sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych 

W dniach 14 -18 stycznia 2005r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Urzędzie Gminy Raczki.
Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania środków finansowych budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
Kontrolą objęto wykorzystanie dotacji  celowej z budżetu państwa w okresie 01.01.2004r. – 31.12.2004r. i skontrolowano następujące zagadnienia:
1. Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego (do dnia 30.04.2004r. zasiłku stałego wyrównawczego).
2. Finansowanie świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych i celowych.
3. Finansowanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.
4. Finansowanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych.
5. Finansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, na realizacje których środki zapewnia budżet państwa.

Protokół kontroli podpisano w dniu 17 lutego 2005r.

Informacja o wynikach kontroli

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-02-28 11:16:26 | Data modyfikacji: 2005-03-24 07:43:46.
 
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-03-24 07:52:51.
Kontrola z zakresu prowadzenia rejestru wyborców
i jego aktualizacji 
 Sprawozdanie z kontroli

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-05-04 13:02:49.
 
 Sprawozdanie z rekontroli

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-05-04 13:08:19.
Kontrola archiwum USC 
 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-09-12 13:31:46.
Kontrola archiwum urzędu 
 Protokół z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-09-12 13:34:07.
Kontrola problemowa dotycząca przestrzegania
przez pracodawcę przepisów prawa pracy 
 Protokół kontroli PIP

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-09-12 13:38:39.
Kontrola Urzędu Gminy Raczki jako płatnika
składek 

 


W dniach od 03.11.2005 r. do 29.11.2005 r. została przeprowadzona kontrola  w  Urzędzie Gminy w Raczkach .


 


Kontrolę przeprowadził Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Wydział Kontroli Płatników Składek  nr leg.służbowej 10087 na podstawie upoważnienia Nr 010100-0950-10445/2005  z dnia 03.11.2005 r. wydanego z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli ZUS.


 


Przedmiotem kontroli było:


 


1.Ustalenie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z


    ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie


    choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń,   


    terminowości ich wypłat oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.


    Kontrolą objęto okres od I/1999 r. do X/2005 r.


 


 2.Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych,


    pielęgnacyjnych i wychowawczych, ich wysokości oraz terminowości wypłat i


    dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres do 30 kwietnia 2004 r.


    Kontrolą objęto okres od I/1999 r. do IV/2005 r.


 


 3.Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych , ich


    wysokości oraz terminowość wypłat i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za


    okres od 01 maja 2004 roku.


 


Protokół kontroli podpisano i wręczono płatnikowi składek w dniu 29.11.2005 r.


 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Janina Kareło | Data wprowadzenia: 2005-12-01 13:15:21.
Data wprowadzenia: 2005-12-01 13:15:21
Autor: Janina Kareło
Opublikowane przez: Krystyna Majewska