Stanowisko d/s drogownictwa

 
Sprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12,
tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
Załączniki:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów,

 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.


  W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

   

 3. ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,

   

   

 4. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej

   

   

 5. oraz może być wymagane dostarczenie dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
  - projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
  - harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
Opłaty: Opłata za zajęcie pasa drogowego naliczana w sposób określony przepisami prawa, z zastosowaniem stawek wynikających z Uchwały Nr XVI/83/04 Rady Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2004r.w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 54,poz.931)-uchwała
Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego
Ustalona treść wniosku jest obowiązkowa.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-10-16 11:17:37 | Data modyfikacji: 2017-02-27 10:02:31.
 
Sprawa: Lokalizacja zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 12,
tel. (87) 56-86-429
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko d/s drogownictwa
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/wjazdu z drogi gminnej lub jego przebudowa 
Załączniki:
 1. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 2. mapę w skali 1:500 lub 1:1000 (może być kserokopia),

   

 3.  

  plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem, lokalizacji zjazdu,

 4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

   

   

 5. w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora lub osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa.
Opłaty:

Za wydanie zezwolenia należy uiścić opłatę w wysokości 82,00zł. Wysokość opłaty skarbowej określona jest zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1d oraz z załącznikiem (poz. 44 pkt 8 załącznika) Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi: Ustalona treść wniosku nie jest obowiązkowa.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:42:49 | Data modyfikacji: 2017-02-27 10:02:39.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2009-04-20 14:42:49
Data modyfikacji: 2017-02-27 10:02:39
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski