bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Komisje Rady strona główna 

Komisje Rady
 

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisje rewizyjną.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę gminy
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący - GRZEGORZ WISZOWATY 

 

Zastępca Przewodniczącego - LESZEK STANISZEWSKI

 

Członek - Wojciech Żukowski

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:12:00 | Data modyfikacji: 2015-04-13 14:38:23.
 

POZOSTAŁE KOMISJE

Rada gminy może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
Pracami komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, wybierani przez członków komisji.
Zakres działania, kompetencje i skład osobowy komisji doraźnej określa rada gminy w uchwale o powołaniu komisji.
Do zadań komisji stałych należy: występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę gminy lub inne komisje.
Komisje stałe pracują zgodnie z planem pracy przedkładanym radzie gminy oraz składają jej sprawozdanie ze swojej dzialalności w ciągu roku.

Zasady i tryb działania komisji okresla Statut Gminy Raczki.

 

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-02-04 14:47:00 | Data modyfikacji: 2006-12-14 09:25:27.
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I TURYSTYKI

 

Przewodniczący – JAROSŁAW SZYŁAK

 

Zastępca Przewodniczącego – ROMUALD KWIATKOWSKI

 

Członek – TOMASZ GAŹDZIŃSKI 

 

Członek – ANTONI SUTUŁA

Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • inwestycji gminnych.
  • dróg gminnych,
  • ochrony środowiska,
  • rolnictwa,
  • turystyki, kultury fizycznej i sportu,

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:21:00 | Data modyfikacji: 2014-12-02 10:30:06.
 

KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

 

Przewodniczący – PIOTR SŁOWIKOWSKI

 

Zastępca Przewodniczącego – EWA OSTAPOWICZ

 

Członek – JAN OLSZEWSKI

 
 

Członek – PIOTR NARUSZEWICZ

 

Członek – WITOLD WYSOCKI

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu:

  • oświaty,
  • kultury,
  • pomocy społecznej i spraw mieszkaniowych,
  • porządku publicznego,
  • budżetu gminy.
 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-01-31 14:25:00 | Data modyfikacji: 2014-12-02 10:32:25.
 

KOMISJE RADY GMINY RACZKI W POPRZEDNIEJ KADENCJI

KOMISJA REWIZYJNA

Janina Mucharska - Przewodniczący

Witold Wysocki - Zastępca Przewodniczącego

Mariusz Putra - członek

KOMISJA ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY WIEJSKIEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I TURYSTYKI

Wiesław Kłoczko - Przewodniczący

Robert Szyłak - Zastępca Przewodniczącego

Stanisław Lik - Członek

Jarosław Szyłak - Członek

 KOMISJA OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I BUDŻETU

Lech Ludwig - Przewodniczący

Jan Olszewski - Zastępca Przewodniczącego

Kazimierz Iwanowski - Członek 

Naruszewicz Piotr - Członek 

Sylwester Jegliński - Członek 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-11-22 13:32:27 | Data modyfikacji: 2010-12-06 15:25:10.
Data wprowadzenia: 2006-11-22 13:32:27
Data modyfikacji: 2010-12-06 15:25:10
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl