bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Rada strona główna 

Rada
 

RADA GMINY RACZKI

1

Lech Ludwig -Przewodniczący Rady

(Przewodniczący Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Raczki we wtorki, w godz. 1445 - 1545), kontakt: przewodniczacy@raczki.pl />

2 Mirosław Sewastynowicz – Wiceprzewodniczący Rady, kontakt:  miroslaw.sewastynowicz@raczki.pl 
3 Stanisław Ostrowski – Wiceprzewodniczący Rady  
4 Tomasz Gaździński, kontakt: tomasz.gazdzinski@raczki.pl
5 Romuald Kwiatkowski
6 Piotr Naruszewicz
7 Jan Olszewski, kontakt: jan.olszewski@raczki.pl
8 Ewa Ostapowicz 
9 Piotr Słowikowski 
10 Leszek Staniszewski
11 Antoni Sutuła, kontakt: antoni.sutula@raczki.pl
12 Jarosław Szyłak, kontakt: jaroslaw.szylak@raczki.pl
13 Grzegorz Wiszowaty, kontakt: grzegorz.wiszowaty@raczki.pl
14 Witold Wysocki, kontakt: witold.wysocki@raczki.pl
15 Wojciech Żukowski

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-11-22 13:08:33 | Data modyfikacji: 2014-12-24 11:52:37.
 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze. Rada gminy rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji w formie uchwał.

Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Na podstawie upoważnień ustawowych radzie gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Należą do nich uchwały rady gminy zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, adresowane do nieokreślonej grupy podmiotów oraz przepisy porządkowe, pozostające w kompetencji rady gminy. Przepisy porządkowe mogą być wydawane w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli ich ustanowienie jest niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Uchwały sporządza się i ewidencjonuje według zasad ustalonych przez radę gminy w statucie gminy. Uchwały rady gminy podpisuje przewodniczący rady.

Wójt przekazuje uchwały rady gminy organom nadzoru - wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej, stosownie do zakresu nadzoru. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, jeżeli rada gminy nie złoży skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do sądu administracyjnego.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2006-12-14 08:44:43 | Data modyfikacji: 2006-12-14 09:41:38.
 

RADA GMINY RACZKI W POPRZENDIEJ KADENCJI

1

Mirosław Sewastynowicz - Przewodniczący Rady Gminy

2

Stanisław Ostrowski  - Wiceprzewodniczący

3

Krzysztof Koncewicz - Wiceprzewodniczący

4

Kazimierz Iwanowski 

5

Grzegorz Wiszowaty

6

Janina Mucharska

7

Małgorzata Czuper

8

Władysław Konopko

9

Mariusz Putra  

10

Jolanta Lach

11

Jan Olszewski

12

Antoni Sutuła

13

Jarosław Szyłak

14

Tomasz Gaździński

15

Witold Wysocki  

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-01-06 14:22:00 | Data modyfikacji: 2014-12-11 13:34:37.
Data wprowadzenia: 2003-01-06 14:22:00
Data modyfikacji: 2014-12-11 13:34:37
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Andrzej Czuper

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl