bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Urząd Gminy strona główna 

Załatwianie spraw
 

Informacja dotycząca rodzajów, zasad przyjmowania i załatwiania spraw należących do szczegółowych zakresów zadań komórek organizacyjnych urzędu, a wynikających z przepisów prawa materialnego.

W przypadku braku oczekiwanych informacji można zidentyfikować sprawę przeglądając zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu ustalone w regulaminie organizacyjnym.

Stosownie do art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60 z późn.zm.) Urząd Gminy Raczki informuje, że udziela odpowiedzi również na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która  spełnia wymogi określone w art. 63 § 2  ustawy:"2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej do urzędu korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą, 
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby, 
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-05-30 10:45:42 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:52:49.

Zobacz:
 Struktura .  Regulamin .  Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019 .  Załatwianie spraw .  Elektroniczna skrzynka podawcza .  Ewidencje i rejestry . 
Data wprowadzenia: 2003-05-30 10:45:42
Data modyfikacji: 2019-03-06 13:52:49
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl