bip.raczki.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.raczki.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty
 
Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2004-12-15 12:43:33.
 

Rachunek pomocniczy:


03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -


- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-12-13 10:19:38.
Wzory deklaracji podatkowych: 

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:03:45.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2008/2009 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-14 14:03:45
Autor: Marianna Zackiewicz
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.raczki.pl